Prawidłowe stosowanie ŚOR - Zasady przechowywania środków ochrony roślin

Zasady przechowywania środków ochrony roślin

Środki ochrony roślin przechowuje się w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i zwierząt, w miejscach lub obiektach, w których zastosowano rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu.

Zawsze przechowuj środki ochrony roślin:

 • w oryginalnych opakowaniach,
 • w sposób uniemożliwiający ich kontakt z żywnością, napojami i paszą,
 • w sposób uniemożliwiający przypadkowe spożycie przez ludzi lub zwierzęta,
 • w miejscu niedostępnym dla dzieci,
 • w sposób niestwarzający ryzyka skażenia wód, gruntu lub przedostania się do otwartych systemów kanalizacyjnych,
 • w odległości nie mniejszej niż 20 m od studni oraz zbiorników i cieków wodnych, o ile nie są przechowywane na utwardzonej nawierzchni, nieprzepuszczalnej dla cieczy,
 • w miejscach lub obiektach umożliwiających ich zamknięcie przed dostępem osób nieuprawnionych,
 • w miejscach lub obiektach eliminujących ryzyko skażenia gruntu i wody w wyniku wycieku lub przesiąkania,
 • w magazynie w temperaturze od 5°C do 30°C.

Magazyn przechowywania środków ochrony roślin należy wyposażyć w:

 1. Sprawną wentylację grawitacyjną i wymuszoną,
 2. Sprawną instalację elektryczną,
 3. Łatwo zmywalną, antypoślizgową podłogę z podłączoną oddzielną, bezodpływową kanalizacją wyposażoną w urządzenie do neutralizacji powstałych ścieków,
 4. Akcesoria do neutralizacji wycieków, rozproszeń (absorbenty, piach, trociny, żwirek silikonowy, plastikowe torby, szuflę, szczotkę),
 5. Gaśnice proszkowe, pianowe, śniegowe,
 6. Wydzielone miejsce do odmierzania odpowiednich ilości środków ochrony roślin,
 7. Wydzielone miejsce na środki bardzo toksyczne,
 8. Okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych,
 9. Oznakowanie na drzwiach wejściowych „Środki ochrony roślin – wstęp wzbroniony”
 10. Instrukcję BHP,
 11. Wykaz telefonów alarmowych,
 12. Apteczkę pierwszej pomocy z instrukcją postępowania, zwłaszcza przy zatruciach,
 13. Pojemniki lub wydzielone miejsce na opróżnione i opłukane opakowania po zużytych środkach.

  PAMIĘTAJ!

W miejscu przechowywania środków ochrony roślin zabronione jest:

 • spożywanie posiłków i alkoholu,
 • palenie tytoniu,
 • przechowywanie artykułów spożywczych i leków, pasz dla zwierząt, przedmiotów osobistego użytku, niezaprawionego materiału siewnego, materiałów łatwopalnych.

Zwróć uwagę na informacje nt. właściwego przechowywania środków ochrony roślin umieszczone na etykiecie środka.