You are here

Regulaminy

Syngenta oświadcza, iż wszelkie regulaminy prowadzonych przez nią akcji promocyjnych/premiowych/konkursów i innych akcji prowadzonych przez Syngenta skierowanych do oznaczonego w tychże regulaminach kręgu adresatów – dostępne są w siedzibie Syngenta (adres: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa) dla wszelkich uprawnionych w tym zakresie podmiotów.

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przedmiotowych regulaminów należy kierować pod numer telefonu: +48 22 32 60 601.

REGULAMIN

świadczenia drogą elektroniczną usług „Infopole” oraz „Infopole Extra”


 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal"- strona główna www.syngenta.pl oraz jej podstrony,

 2. „Operator"- Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040,

 3. „Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

 4. „Usługa Infopole” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania komunikatów lub powiadomień „Infopole”, której funkcjonalności zostały szczegółowo opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu,

 5. „Usługa Infopole Extra” – usługa dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania raportów regionalnych o zakresie treściowym szerszym niż dostępny w ramach Usługi Infopole, której funkcjonalności zostały szczegółowo opisane w § 2 ust. 3 Regulaminu,

 6. „Usługa” lub „Usługi” – Usługa Infopole lub Usługa Infopole Extra,

 7. „Umowa" - oznacza umowę obejmującą świadczenie Usługi, która została zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.


 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną Usług.

 2. Usługa Infopole polega, w szczególności, na umożliwieniu Użytkownikom:

  1. otrzymywania komunikatów uwzględniających aktualne fazy rozwojowe upraw dla wybranej lokalizacji na terenie Polski oraz zawierających następujące treści:

   1. informacje o stopniu zagrożenia upraw i aktualnym nasileniu występowania agrofagów,

   2. ostrzeżenie o konieczności wykonania zabiegu,

   3. przypomnienie o zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania,

   4. zalecane terminy wykonania zabiegu,

   5. sugestie w zakresie optymalnego doboru preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu;

  2. otrzymywania na podany adres e-mail powiadomień o dostępności nowych komunikatów, o których mowa w pkt 1 powyżej;
 3. Usługa Infopole Extra polega, w szczególności, na udostępnieniu Użytkownikowi raportów regionalnych, które oprócz treści udostępnianych w ramach Usługi Infopole, zawierają następujące informacje:

  1. Analiza przebiegu pogody,
  2. Ocena stanu plantacji,

  3. Stopień porażenia przez choroby i szkodniki,

  4. Bieżące zalecenia ekspertów.

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności Usług dla Użytkowników.

§ 3

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 2. Operator wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 3. Operator umożliwia korzystanie z Usługi w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 4

 1. Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Infopole drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili:

  1. kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zapisz” po uprzednim podaniu przez Użytkownika kodu pocztowego dla lokalizacji, której dotyczyć ma komunikat, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - w zakresie otrzymywania komunikatów;
  2. kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika podany celem otrzymywania powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – w zakresie otrzymywania powiadomień.

 2. Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Infopole Extra drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Infopole w zakresie:

  1. komunikatów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, rozwiązuje się po zamknięciu przez Użytkownika okna przeglądarki, w ramach którego wyświetlany był komunikat,

  2. powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, rozwiązuje się po kliknięciu przez Użytkownika w zawarty w powiadomieniu link dedykowany rezygnacji z Usługi.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Infopole Extra drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą rezygnacji z usługi.

 2. Niezależnie od wskazanych w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 powyżej sposobów na rezygnację ze świadczonej Usługi, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, składając stosowne oświadczenie do Operatora.

§ 5

 1. W celu skorzystania z Usługi Infopole w zakresie komunikatów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Infopole” kliknąć w okno „Komunikaty Infopole”. Następnie Użytkownik powinien wpisać w odpowiednie okno kod pocztowy dla lokalizacji, której ma dotyczyć komunikat oraz kliknąć przycisk "Zapisz".

 2. W celu skorzystania z Usługi Infopole w zakresie powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Infopole” kliknąć w okno „Komunikaty Infopole”. Następnie Użytkownik powinien wpisać w odpowiednie okno swój adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia, oraz kliknąć przycisk "Powiadamiaj mnie".

 3. W celu skorzystania z Usługi Infopole Extra Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Infopole” kliknąć w okno „Komunikaty Infopole Extra”, a następnie kliknąć w link "Chcę się zarejestrować" widoczny pod oknem logowania. Użytkownikowi zostanie wówczas udostępniony formularz rejestracyjny on-line, w którym Użytkownik powinien podać takie dane jak: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, areał gospodarstwa i typ uprawy, a także adres zamieszkania z wyszczególnieniem ulicy, numeru domu lub mieszkania, miasta i kodu pocztowego. Po kliknięciu w przez Użytkownika w przycisk „Zarejestruj się” na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie równoważne jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Infopole Extra drogą elektroniczną.


 

III. Własność intelektualna

§ 6

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim.

 2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa w sposób dorozumiany jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych w Portalu.


 

IV. Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.


 

V. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

§ 8

 1. Do prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
  2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies są dostępne w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies

   ),

  3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej (co nie dotyczy Usługi w zakresie objętym § 2 ust. 2 pkt 1).
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, korzystanie z Portalu lub niektórych usług oferowanych przez Operatora może być utrudnione lub niemożliwe.

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

  1. wprowadzenia przez Operatora nowych funkcjonalności Usług lub zakończenia działania funkcjonalności dotychczasowych,
  2. modyfikacji funkcjonalności świadczonych w ramach Usług,

  3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Operatorem a Użytkownikiem.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług.

 2. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.syngenta.pl/regulaminy

  oraz w siedzibie Operatora.

REGULAMIN

świadczenia drogą elektroniczną usługi „Moja Syngenta”


 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal"- strona główna www.syngenta.pl oraz jej podstrony,

 2. „Operator"- Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040,

 3. „Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

 4. „Usługa” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi założenia w Portalu konta „Moja Syngenta” oraz korzystania z funkcjonalności opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu

 5. „Umowa" - oznacza umowę obejmującą świadczenie Usługi, która została zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.


 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną Usługi, polegającej w szczególności, na umożliwieniu Użytkownikom rejestracji w Portalu celem założenia konta „Moja Syngenta”, a następnie, po zalogowaniu, udostępnienia Użytkownikowi następujących funkcjonalności:

  1. dostosowania panelu Użytkownika dostępnego w zakładce „Mój Panel” do swoich indywidualnych preferencji, poprzez umożliwienie Użytkownikowi dodawania serwisów oraz zapisania ulubionych produktów, stron i zwalczanych agrofagów,
  2. skrótowego dostępu do innych usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, skatalogowanych w zakładce „Moje Usługi”,

  3. umożliwienia Użytkownikowi dostosowania Portalu do jego preferencji poprzez ustawienia w zakładce „Moje Preferencje”, umożliwiające Użytkownikowi dokonanie wyboru tematyki newslettera oraz informacji widocznych w panelu Użytkownika, a także określenia, z jakiego regionu Polski Użytkownik chce otrzymywać informacje o wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez Operatora.

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności Usługi dla Użytkowników.

§ 3

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 2. Operator wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 3. Operator umożliwia korzystanie z Usługi w sposób anonimy lub z wykorzystaniem pseudonimu.


 

§ 4

 1. W celu założenia konta „Moja Syngenta” w Portalu Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę "Zarejestruj się" widoczną w nagłówku treści dostępnych na Portalu, a następnie wypełnić pola formularza rejestracyjnego, takie jak: tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Użytkownik winien następnie wyrazić akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies. Po kliknięciu w przez Użytkownika w przycisk „Utwórz nowe konto”, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie równoważne jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną i założeniem konta.

 2. Użytkownik ma również możliwość założenia konta „Moja Syngenta” za pośrednictwem jednego z portali takich jak Facebook, Google, Twitter oraz LinkedIn. Celem założenia konta w ten sposób, Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę "Zarejestruj się" widoczną w nagłówku treści dostępnych na Portalu, a następnie kliknięciem dokonać wyboru jednego ze wskazanych portali. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania wybranego przez siebie Portalu. W dalszej kolejności Użytkownik powinien zalogować się do Portalu, używając swoich danych do logowania i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.


 

§ 5

 1. Umowa rozwiązuje się z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika hasła i kliknięciu w przycisk „Potwierdź” – co następuje po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk „Usuń moje konto” w zakładce „Mój Profil”.

 2. Niezależnie od ustępu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, składając stosowne oświadczenie do Operatora.


 

III. Własność intelektualna

§ 6

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim.

 2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych w Portalu.


 

IV. Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

V. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

§ 8

 1. Do prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
  2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki "cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies są dostępne w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies),

  3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Portalu lub niektórych usług oferowanych przez Operatora może być utrudnione lub niemożliwe.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

  1. wprowadzenia przez Operatora nowych funkcjonalności Usługi lub zakończenia działania funkcjonalności dotychczasowych,
  2. modyfikacji funkcjonalności świadczonych w ramach Usługi,

  3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Operatorem a Użytkownikiem.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usługi.

 2. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.syngenta.pl/regulaminy oraz w siedzibie Operatora.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„LIDERZY KUKURYDZY 2019


 

§ 1

Organizatorem Akcji promocyjnej pod nazwą „Liderzy kukurydzy 2019” (dalej jako „Akcja Promocyjna”) jest Syngenta Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000017224 (dalej jako „Syngenta”).


 

§ 2

Koordynatorem Akcji Promocyjnej, na zlecenie Syngenta Polska Sp. z o.o., jest agencja Karlsbad Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000140411 (dalej jako „Koordynator”).


 

§ 3

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być wyłącznie podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 1. prowadzi działalność rolniczą, rozumianą, jako działalność wytwórcza w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej i w jej ramach uprawia kukurydzę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma w jej granicach swoją siedzibę lub adres zamieszkania,
 2. jest odbiorcą końcowym produktów sygnowanych marką Syngenta, o których mowa w punkcie 5,
 3. nie dokonuje zakupu produktów, o których mowa w punkcie poprzedzających, jako konsument,
 4. podpisze z Syngenta Deklarację zakupu produktów wchodzących w skład pakietów promocyjnych w terminie (nie później niż) do 28 lutego 2019 r.


 

§ 4

Do udziału w Akcji Promocyjnej kwalifikują się podmioty określone w pkt 3, które w terminie od 13 listopada 2018 do 31 marca 2019 kupią minimum jeden z pięciu wymienionych poniżej pakietów dostępnych w akcji promocyjnej:

 1. „Pakiet 1”:
  nasiona kukurydzy Syngenta (podane w pkt 5 poniżej) na 20 ha (lub ich wielokrotność), przy czym dla potrzeb weryfikacji ilości kupionych nasion kukurydzy, przyjmuje się następujący przelicznik: nasiona na 20 ha to 32 opakowania o pojemności 50 tys. nasion.
 2. „Pakiet 2”:
  nasiona kukurydzy Syngenta (podane w pkt 5 poniżej) na 20 ha oraz do wyboru: 60 litrów Lumax 537,5SE lub 25 litrów Elumis 105 OD (lub wielokrotność pakietów); przy czym dla potrzeb weryfikacji ilości kupionych nasion kukurydzy, przyjmuje się następujący przelicznik: nasiona na 20 ha to 32 opakowania o pojemności 50 tys. nasion.
 3. „Pakiet 3”:
  nasiona kukurydzy Syngenta (podane w pkt 5 poniżej) na 80 ha (lub ich wielokrotność), przy czym dla potrzeb weryfikacji ilości kupionych nasion kukurydzy, przyjmuje się następujący przelicznik: nasiona na 80 ha to 128 opakowań o pojemności 50 tys. nasion.
 4. „Pakiet 4”:
  nasiona kukurydzy Syngenta (podane w pkt 5 poniżej) na 80 ha oraz do wyboru: 240 litrów Lumax 537,5 SE lub 100 litrów Elumis 105 OD (lub wielokrotność pakietów), przy czym dla potrzeb weryfikacji ilości kupionych nasion kukurydzy, przyjmuje się następujący przelicznik: nasiona na 80 ha to 128 opakowań o pojemności 50 tys. nasion.
 5. „Pakiet 5”:
  nasiona kukurydzy Syngenta tylko i wyłącznie odmiany SY Talisman lub/i SY Kardona (podane w pkt 5 poniżej) na 100 ha oraz do wyboru: 300 litrów Lumax 537,5 SE lub 130 litrów Elumis 105 OD (lub wielokrotność pakietów), przy czym dla potrzeb weryfikacji ilości kupionych nasion kukurydzy, przyjmuje się następujący przelicznik: nasiona na 100 ha to 160 opakowań o pojemności 50 tys. nasion.


 

§ 5

Promocją objęte są zakupy następujących produktów: odmiany kukurydzy podane w tabeli poniżej zakupione same lub łącznie z produktem: Lumax 537, 5 SE lub Elumis 105 OD (stosownie do postanowień punktu 4.) w terminie od 13 listopada 2018 do 31 marca 2019 (dalej, jako „Produkty Promocyjne”).

Pełna oferta odmian kukurydzy Syngenta dostępna w Akcji Promocyjnej:

Odmiana kukurydzy (opakowania o pojemności 50 tys. nasion)
na ziarno: na kiszonkę:
SY Talisman NK Falkone SY Pandoras SY Kardona SY Gibuti
SY Nordicstar SY Rotango SY Calo Drim SY Madras
SY Karthoun SY Glorius SY Fenomen SY Amboss SY Respect
Actual Delitop SY Enigma SY Feeditop SY Unitop
SY Werena SY Multitop SY Telias SY Milkytop SY Campona
  SY Salvi SY Impulse SY Welas SY GordiuS


 

§ 6

 1. Klienci, którzy wypełnią przesłanki uprawniające do przystąpienia i uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, w szczególności podpiszą stosowną Deklarację zakupu i dokonają zakupów produktów w terminach i ilościach zdefiniowanych w pkt. 4 i 5 powyżej, otrzymają nagrodę według zasad określonych poniżej:

  1. Za zakup produktów wchodzących w skład „Pakietu 1” Klient otrzyma wybraną przez siebie nagrodę w postaci: 1 opakowanie nasion odmiany SY Talisman lub SY Kardona lub SY Pandoras o pojemności 50 tys. nasion albo bony Sodexo o wartości 190 zł albo 6500 punktów w programie Agriclub (możliwa wielokrotność pakietów tzn. za każdy prawidłowy Pakiet 1 przysługuje nagroda).
  2. Za zakup produktów wchodzących w skład „Pakietu 2” Klient otrzyma wybraną przez siebie nagrodę w postaci: 2 opakowania nasion odmiany SY Talisman lub SY Kardona lub SY Pandoras o pojemności 50 tys. nasion albo bony Sodexo o wartości 300 zł albo 10500 punktów w programie Agriclub (możliwa wielokrotność pakietów tzn. za każdy prawidłowy Pakiet 2 przysługuje nagroda).
  3. Za zakup produktów wchodzących w skład „Pakietu 3” Klient otrzyma wybraną przez siebie nagrodę w postaci: 7 opakowań nasion odmiany SY Talisman lub SY Kardona lub SY Pandoras o pojemności 50 tys. nasion albo bony Sodexo o wartości 1200 zł albo 42000 punktów w programie Agriclub (możliwa wielokrotność pakietów tzn. za każdy prawidłowy Pakiet 3 przysługuje nagroda).
  4. Za zakup produktów wchodzących w skład „Pakietu 4” Klient otrzyma wybraną przez siebie nagrodę w postaci: 8 opakowań nasion odmiany SY Talisman lub SY Kardona lub SY Pandoras o pojemności 50 tys. nasion albo bony Sodexo o wartości 1500 zł albo 52000 punktów w programie Agriclub (możliwa wielokrotność pakietów tzn. za każdy prawidłowy Pakiet 4 przysługuje nagroda).
  5. Za zakup produktów wchodzących w skład „Pakietu 5” Klient otrzyma wybraną przez siebie nagrodę w postaci: 16 opakowań nasion odmiany SY Talisman lub SY Kardona lub SY Pandoras o pojemności 50 tys. nasion albo bony Sodexo o wartości 2700 zł albo 95000 punktów programie Agriclub albo – z zastrzeżeniem terminu wskazanego w ustępie 4 – iPhone o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu (możliwa wielokrotność pakietów tzn. za każdy prawidłowy Pakiet 6 przysługuje nagroda).
 1. W przypadku braku dostępności odmian kukurydzy wskazanych powyżej, Klient może wybrać inną dostępną odmianę, o tej samej wielkości opakowania, w ilości jednostek siewnych wskazanych w Deklaracji.

 1. Klienci, którzy w terminie do 31 grudnia 2018 podpiszą stosowną Deklarację zakupu produktów wchodzących w skład „Pakietu 5” (możliwa wielokrotność pakietów), mogą jako nagrodę za dokonanie zakupu wybrać urządzenie iPhone wedle specyfikacji określonej w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


 

§ 7

Nagrody przewidziane w punkcie 6. zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w Deklaracji nie później niż do 13 kwietnia 2019. Koszty przesyłki pokrywają Organizatorzy Promocji. W przypadku okoliczności niezależnych od Syngenta, Organizator Promocji zastrzega sobie możliwość opóźnienia terminu dostawy nagród wybranych przez Klienta, ale nie później niż do 30 kwietnia 2019.


 

§ 8

 1. Dokonanie zakupu produktów wchodzących w skład pakietów promocyjnych, o których mowa w punkcie 4. powinno być udokumentowane przez Klienta kopiami faktur, które należy odesłać do dnia 30 września 2019 r. na adres: Karlsbad Sp. z o.o. ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa lub poprzez stronę www.agriclub.pl

 2. Brak wypełnienia przesłanek uprawniających do udziału w Akcji Promocyjnej określonych w punkcie 3 wyłącza możliwość udziału w Akcji Promocyjnej.

 3. W przypadku braku wykonania przez Klienta Deklaracji zakupu lub w razie braku przesłania dokumentacji dotyczącej zakupów w sposób wskazany w ustępie 1 Syngenta ma prawo skompensować roszczenie w ten sposób, iż pobierze Klientowi punkty w ramach Programu Agriclub w liczbie stanowiącej równowartość rynkową nienależnie pobranych tytułem promocji nagród.

 4. W przypadku, gdy Klient nie jest członkiem Programu Agriclub, Klient zobowiązany jest zwrócić Syngenta kwotę odpowiadającą wartości dostarczonych w ramach promocji: nasion lub bonów Sodexo lub punktów Agriclub lub telefonu iPhone. Klient wyraża jednoznaczną i nieodwołalną zgodę na zastosowanie takiego rozwiązania przez Syngenta.


 

§ 9

Weryfikację zakupów Produktów Promocyjnych oraz rozliczenie Akcji Promocyjnej przeprowadzi Koordynator na podstawie kopii faktur (skan potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych) przesłanych do 30 września 2019:

 1. za pośrednictwem strony internetowej www.agriclub.pl
 2. kserokopia przekazana na adres: Karlsbad Sp. z o.o. ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa.


 

§ 10

 1. Syngenta zastrzega sobie możliwość indywidualnego rozpatrywania poszczególnych przypadków zgłoszonych w ramach akcji.

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy [email protected] lub tradycyjną pocztą bezpośrednio na adres Koordynatora.

 2. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację oraz opis zdarzenia będącego jej podstawą.

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.


 

§ 11

 1. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie oraz do odwołania Akcji Promocyjnej.

 1. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy [email protected] lub tradycyjną pocztą bezpośrednio na adres Koordynatora.

 2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Przedstawiciela Syngenta Polska Sp. z o.o. na oraz na stronie www.syngenta.pl