You are here

Regulaminy

Syngenta oświadcza, iż wszelkie regulaminy prowadzonych przez nią akcji promocyjnych/premiowych/konkursów i innych akcji prowadzonych przez Syngenta skierowanych do oznaczonego w tychże regulaminach kręgu adresatów – dostępne są w siedzibie Syngenta (adres: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa) dla wszelkich uprawnionych w tym zakresie podmiotów.

Wszelkie pytania i wnioski dotyczące przedmiotowych regulaminów należy kierować pod numer telefonu: +48 22 32 60 601.

REGULAMIN
świadczenia drogą elektroniczną usług „Infopole” oraz „Infopole Extra”


 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal"- strona główna www.syngenta.pl oraz jej podstrony,

 2. „Operator"- Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040,

 3. „Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

 4. „Usługa Infopole” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymania komunikatów lub powiadomień „Infopole”, której funkcjonalności zostały szczegółowo opisane w § 2 ust. 2 Regulaminu,

 5. „Usługa Infopole Extra” – usługa dostępna dla zarejestrowanych Użytkowników, polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi otrzymywania raportów regionalnych o zakresie treściowym szerszym niż dostępny w ramach Usługi Infopole, której funkcjonalności zostały szczegółowo opisane w § 2 ust. 3 Regulaminu,

 6. „Usługa” lub „Usługi” – Usługa Infopole lub Usługa Infopole Extra,

 7. „Umowa" - oznacza umowę obejmującą świadczenie Usługi, która została zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.


 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną Usług.

 2. Usługa Infopole polega, w szczególności, na umożliwieniu Użytkownikom:

  1. otrzymywania komunikatów uwzględniających aktualne fazy rozwojowe upraw dla wybranej lokalizacji na terenie Polski oraz zawierających następujące treści:

   1. informacje o stopniu zagrożenia upraw i aktualnym nasileniu występowania agrofagów,

   2. ostrzeżenie o konieczności wykonania zabiegu,

   3. przypomnienie o zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania,

   4. zalecane terminy wykonania zabiegu,

   5. sugestie w zakresie optymalnego doboru preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu;

  2. otrzymywania na podany adres e-mail powiadomień o dostępności nowych komunikatów, o których mowa w pkt 1 powyżej;
 3. Usługa Infopole Extra polega, w szczególności, na udostępnieniu Użytkownikowi raportów regionalnych, które oprócz treści udostępnianych w ramach Usługi Infopole, zawierają następujące informacje:

  1. Analiza przebiegu pogody,

  2. Ocena stanu plantacji,

  3. Stopień porażenia przez choroby i szkodniki,

  4. Bieżące zalecenia ekspertów.

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności Usług dla Użytkowników.

§ 3

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 2. Operator wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 3. Operator umożliwia korzystanie z Usługi w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

§ 4

 1. Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Infopole drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili:

  1. kliknięcia przez Użytkownika w przycisk „Zapisz” po uprzednim podaniu przez Użytkownika kodu pocztowego dla lokalizacji, której dotyczyć ma komunikat, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 - w zakresie otrzymywania komunikatów;
  2. kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika podany celem otrzymywania powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 – w zakresie otrzymywania powiadomień.

 2. Umowa o świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika Usługi Infopole Extra drogą elektroniczną zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Infopole w zakresie:

  1. komunikatów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, rozwiązuje się po zamknięciu przez Użytkownika okna przeglądarki, w ramach którego wyświetlany był komunikat,

  2. powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, rozwiązuje się po kliknięciu przez Użytkownika w zawarty w powiadomieniu link dedykowany rezygnacji z Usługi.

 1. Umowa o świadczenie Usługi Infopole Extra drogą elektroniczną rozwiązuje się z chwilą rezygnacji z usługi.

 2. Niezależnie od wskazanych w ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4 powyżej sposobów na rezygnację ze świadczonej Usługi, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, składając stosowne oświadczenie do Operatora.

§ 5

 1. W celu skorzystania z Usługi Infopole w zakresie komunikatów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Infopole” kliknąć w okno „Komunikaty Infopole”. Następnie Użytkownik powinien wpisać w odpowiednie okno kod pocztowy dla lokalizacji, której ma dotyczyć komunikat oraz kliknąć przycisk "Zapisz".

 2. W celu skorzystania z Usługi Infopole w zakresie powiadomień, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Infopole” kliknąć w okno „Komunikaty Infopole”. Następnie Użytkownik powinien wpisać w odpowiednie okno swój adres e-mail, na który mają być wysyłane powiadomienia, oraz kliknąć przycisk "Powiadamiaj mnie".

 3. W celu skorzystania z Usługi Infopole Extra Użytkownik powinien w zakładce Portalu zatytułowanej „Infopole” kliknąć w okno „Komunikaty Infopole Extra”, a następnie kliknąć w link "Chcę się zarejestrować" widoczny pod oknem logowania. Użytkownikowi zostanie wówczas udostępniony formularz rejestracyjny on-line, w którym Użytkownik powinien podać takie dane jak: adres e-mail, hasło, imię, nazwisko, numer telefonu, areał gospodarstwa i typ uprawy, a także adres zamieszkania z wyszczególnieniem ulicy, numeru domu lub mieszkania, miasta i kodu pocztowego. Po kliknięciu w przez Użytkownika w przycisk „Zarejestruj się” na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie równoważne jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Infopole Extra drogą elektroniczną.


 

III. Własność intelektualna

§ 6

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim.

 2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa w sposób dorozumiany jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych w Portalu.


 

IV. Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.


 

V. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

§ 8

 1. Do prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
  2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki cookies (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies są dostępne w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies ),

  3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej (co nie dotyczy Usługi w zakresie objętym § 2 ust. 2 pkt 1).
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów, korzystanie z Portalu lub niektórych usług oferowanych przez Operatora może być utrudnione lub niemożliwe.


 

VI. Klauzula informacyjna dotycząca korzystania ze środków ochrony rośline

§ 9

Przed przystąpieniem do korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem, należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod następującym linkiem: https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci


 

VIa. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność za stosowanie środków ochrony roślin w dawkach mniejszych niż zapisanych w etykiecie oraz w mieszaninach zawsze spoczywa po stronie Użytkownika.

 2. Operator odpowiada za skuteczność środka stosowanego zgodnie z etykietą. Odpowiedzialność za stosowanie inne niż zaleca etykieta ponosi Użytkownik.

 3. Zastrzega się, iż Spółka dokłada należytej staranności, aby zachować rzetelność źródeł informacji oraz rzetelność informacji lub rekomendacji Użytkownikom przekazywanych w ramach Usług. Spółka nie odpowiada jednak za zgodność i prawidłowość danych, informacji lub rekomendacji przekazywanych poprzez Usługę Infopole, Infopole Extra lub prawidłowość porad eksperckich udzielanych przez ekspertów w ramach Innych Usług.


 

VII. Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

  1. wprowadzenia przez Operatora nowych funkcjonalności Usług lub zakończenia działania funkcjonalności dotychczasowych,
  2. modyfikacji funkcjonalności świadczonych w ramach Usług,

  3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Operatorem a Użytkownikiem.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usług.

 2. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.syngenta.pl/regulaminy

  oraz w siedzibie Operatora.


 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do korzystania z usług objętych niniejszym Regulaminem, należy zapoznać się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych dostępną pod następującym linkiem: https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci

REGULAMIN
świadczenia drogą elektroniczną usługi „Moja Syngenta”


 

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie użytkowników, zwanym dalej "Regulaminem", pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. „Portal"- strona główna www.syngenta.pl oraz jej podstrony,

 2. „Operator"- Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-748) przy ul. Szamockiej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, NIP: 5222548445, REGON: 016320040,

 3. „Użytkownik" - każdy internauta wyświetlający w swojej przeglądarce internetowej Portal,

 4. „Usługa” – usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi założenia w Portalu konta „Moja Syngenta” oraz korzystania z funkcjonalności opisanych w § 2 ust. 1 Regulaminu

 5. „Umowa" - oznacza umowę obejmującą świadczenie Usługi, która została zawarta pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem na podstawie Regulaminu.


 

II. Postanowienia ogólne

§ 2

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną Usługi, polegającej w szczególności, na umożliwieniu Użytkownikom rejestracji w Portalu celem założenia konta „Moja Syngenta”, a następnie, po zalogowaniu, udostępnienia Użytkownikowi następujących funkcjonalności:

  1. dostosowania panelu Użytkownika dostępnego w zakładce „Mój Panel” do swoich indywidualnych preferencji, poprzez umożliwienie Użytkownikowi dodawania serwisów oraz zapisania ulubionych produktów, stron i zwalczanych agrofagów,
  2. skrótowego dostępu do innych usług świadczonych przez Operatora na rzecz Użytkownika, skatalogowanych w zakładce „Moje Usługi”,

  3. umożliwienia Użytkownikowi dostosowania Portalu do jego preferencji poprzez ustawienia w zakładce „Moje Preferencje”, umożliwiające Użytkownikowi dokonanie wyboru tematyki newslettera oraz informacji widocznych w panelu Użytkownika, a także określenia, z jakiego regionu Polski Użytkownik chce otrzymywać informacje o wydarzeniach i spotkaniach organizowanych przez Operatora.

 1. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych funkcjonalności Usługi dla Użytkowników.

§ 3

 1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.

 2. Operator wprowadza zakaz umieszczania w Portalu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 3. Operator umożliwia korzystanie z Usługi w sposób anonimy lub z wykorzystaniem pseudonimu.


 

§ 4

 1. W celu założenia konta „Moja Syngenta” w Portalu Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę "Zarejestruj się" widoczną w nagłówku treści dostępnych na Portalu, a następnie wypełnić pola formularza rejestracyjnego, takie jak: tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail i hasło. Użytkownik winien następnie wyrazić akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności i plików cookies. Po kliknięciu w przez Użytkownika w przycisk „Utwórz nowe konto”, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny, którego kliknięcie równoważne jest z zawarciem umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną i założeniem konta.

 2. Użytkownik ma również możliwość założenia konta „Moja Syngenta” za pośrednictwem jednego z portali takich jak Facebook, Google, Twitter oraz LinkedIn. Celem założenia konta w ten sposób, Użytkownik powinien kliknąć w zakładkę "Zarejestruj się" widoczną w nagłówku treści dostępnych na Portalu, a następnie kliknięciem dokonać wyboru jednego ze wskazanych portali. Użytkownik zostanie przekierowany na stronę logowania wybranego przez siebie Portalu. W dalszej kolejności Użytkownik powinien zalogować się do Portalu, używając swoich danych do logowania i postępować zgodnie z podanymi instrukcjami.


 

§ 5

 1. Umowa rozwiązuje się z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika hasła i kliknięciu w przycisk „Potwierdź” – co następuje po kliknięciu przez Użytkownika w przycisk „Usuń moje konto” w zakładce „Mój Profil”.

 2. Niezależnie od ustępu powyższego, Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę, składając stosowne oświadczenie do Operatora.


 

III. Własność intelektualna

§ 6

 1. Wszelkie prawa do utworów, znaków towarowych oraz innych materiałów udostępnianych w Portalu przysługują Operatorowi lub osobom trzecim.

 2. Korzystając z Portalu Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów udostępnionych w Portalu.


 

IV. Postępowanie reklamacyjne

§ 7

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Operatora na podstawie Regulaminu można składać pisemnie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]

 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika oraz opis sytuacji będącej podstawą reklamacji.

 3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Operatora.

 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

V. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z Usługi

§ 8

 1. Do prawidłowego korzystania z Usługi niezbędne jest:

  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet,
  2. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki "cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies są dostępne w dokumencie Polityki prywatności i plików cookies),

  3. posiadanie przez Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.

 1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Portalu lub niektórych usług oferowanych przez Operatora może być utrudnione lub niemożliwe.

 

VI. Postanowienia końcowe

§ 9

 1. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

  1. wprowadzenia przez Operatora nowych funkcjonalności Usługi lub zakończenia działania funkcjonalności dotychczasowych,
  2. modyfikacji funkcjonalności świadczonych w ramach Usługi,

  3. zmiany obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść stosunku prawnego między Operatorem a Użytkownikiem.

 1. W przypadku zmiany Regulaminu będzie on publikowany na jednej z podstron Portalu. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Usługi.

 2. Aktualna i pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem https://www.syngenta.pl/regulaminy oraz w siedzibie Operatora.

REGULAMIN świadczenia drogą elektroniczną usługi „mojeINFOPOLE”

Regulamin 473.38 kb

REGULAMIN świadczenia drogą elektroniczną usługi „NieWylegaj”

Regulamin 453.31 kb

Akcja promocyjna "Liderzy kukurydzy 2019"

Regulamin 309.55 kb

Akcja promocyjna „Szczere złoto – czysty zysk”

Regulamin 442.5 kb

Akcja promocyjna „Pełna ochrona fungicydowa 2019”

Regulamin 223.28 kb

Akcja promocyjna „Pryśnij na wiosnę 2019"

Regulamin 276.98 kb

Akcja promocyjna „Paki rzepaczane 2019"

Regulamin 263.61 kb

Akcja promocyjna „Zasiej kwalifikowane 2019"

Regulamin 55.45 kb

Akcja promocyjna "Wcześnie kupujesz więcej zyskujesz"

Regulamin 717.58 kb

Regulamin Loterii Konferencyjnej 2020

Regulamin 3.32 mb

Akcja promocyjna „Pryśnij Rzepak 2020"

Regulamin 207.61 kb

Akcja promocyjna „Pryśnij Zboże 2020"

Regulamin 207.88 kb

Akcja promocyjna „Pryśnij Ziemniak 2020"

Regulamin 206.57 kb

Akcja promocyjna „Zasiej z Syngenta 2020"

Regulamin 205.71 kb

Akcja promocyjna „2020 Hyvido 11 j.s. w cenie 10 j.s."

Regulamin 385.01 kb

Akcja promocyjna „Poznajesz szkodnika?"

Regulamin 118.16 kb

Konkurs „Pochwal się swoją kukurydzianą plantacją!"

Regulamin 101.49 kb

Konkurs „Pochwal się swoją plantacją rzepaku!"

Regulamin 101.95 kb

Konkurs „Świąteczny Konkurs Syngenty"

Regulamin 103.28 kb

Akcja promocyjna „Affirm 1 na 1 2021"

Regulamin 233.71 kb