Polityka Prywatności Syngenta

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.

Politykę podzieliliśmy na trzy części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla każdego formularza, który możesz wypełnić na naszej Stronie oraz w odniesieniu do kontaktu z nami na podane przez nas na Stronie dane kontaktowe;
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach

Część I – Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli Syngenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”, „Syngenta” lub „My”.

 2. Działamy na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Nasz numer KRS to 17224, a NIP to 5222548445. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy.
 3. Możesz skontaktować się z nami:

  1. listownie: ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,

  2. e-mailem na adres: dataprivacy.pl@syngenta.com.

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować elektronicznie pod adresem dataprivacy.pl@syngenta.com lub listownie – kierując korespondencję na adres Administratora, z dopiskiem „IOD”. 

  Możesz również kontaktować się bezpośrednio z nami pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. Strona – strona internetowa, którego główna strona znajduje się pod adresem www.syngenta.pl; w przypadku zapisu do udziału w organizowanych przez nas konkursach, galach, szkoleniach lub innych wydarzeniach, pod pojęciem Strony należy również rozumieć inne nasze strony internetowe np. poświęcone określonej konferencji lub konkursowi,

 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,

 3. „RODO” - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,

 4. Social media – portal społecznościowy Facebook, YouTube oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Wszystkie dane osobowe, które podasz na Stronie lub które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO.

 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

  2. możesz dokonywać ich sprostowania,

  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,

  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

 2. W częściach II – III Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.

 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5
Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;

  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania

 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

 2. Polityka znajduje się na stronie https://www.syngenta.pl/polityka-prywatnosci oraz w naszym siedzibie, której adres wskazujemy w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 8
Transfer danych osobowych

W przypadku aktywności opisanych w § 9 - § 14 będziemy przekazywać dane osobowe do odbiorców w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie transfery będą odbywać się zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi transferów międzynarodowych. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

USA: Podejmujemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że dane osobowe przekazywane do podmiotów trzecich w USA będą odpowiednio chronione poprzez zapewnienie, że podmiot otrzymujący dane wdrożył standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Grupa Syngenta: Przekazujemy dane osobowe do spółek grupy Syngenta mających siedzibę poza EOG, w tym do naszej spółki dominującej, Syngenta AG, która ma siedzibę w Szwajcarii. Możemy zgodnie z prawem przekazywać dane osobowe do spółek grupy Syngenta, ponieważ kraje te zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych bądź z uwagi na zawarte wewnątrzgrupowe umowy o przekazywaniu danych, które uwzględniają standardowe klauzule zatwierdzone przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat takich porozumień można znaleźć tutaj:

Część II – informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 9
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail lub numer telefonu

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

  3. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu na naszej Stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.

  2. Prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 10
Założenie i prowadzenie konta „Moja Syngenta”

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na Stronie zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wykonania umowy o założenie konta „Moja Syngenta” na Stronie oraz świadczenia określonych usług drogą elektroniczną związanych z ww. umową,

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

  3. W wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak założyć konta „Moja Syngenta” oraz korzystać z jego funkcjonalności. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz umów, które zawieramy z Tobą oraz nasz prawnie uzasadniony interes.

  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu na naszej Stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. trwania umowy o założenie konta „Moja Syngenta”, trwania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Strony oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy je prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

  2. prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta przez albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 11
Zapisanie się do newslettera

Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł jednak zapisać się do naszego newslettera.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  2. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu na Stronie.

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się komunikacją i korespondencją w naszym imieniu z klientami, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

§ 12
Korzystanie z serwisu Akademia Jęczmienia Hybrydowego Syngenta

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. W celu realizacji umowy o założenie i prowadzenie konta umożliwiającego dołączenie do „Akademii Jęczmienia Hybrydowego”, uprawniającego m.in. do: specjalnych odznaczeń w Klubie 10 ton, zapraszania sąsiadów do Akademii, dodawania zdjęć lub galerii przedstawiających Twoją uprawę jęczmienia, dzielenia się wynikami plonowania, rejestracji w Programie AgriClub, wymiany poglądów na Forum dyskusyjnym.

  2. Wykonania obowiązków związanych z organizacją Akademii, w szczególności związanych z przyznaniem nagród Członkom Akademii.

  3. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

  4. Nawiązania z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub pytania zadanego ekspertowi.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będzie możliwa rejestracja konta i udział w Akademii. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być też w stanie nawiązać z Tobą kontaktu, rozwiązać zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub odpowiedzieć na pytania zadane ekspertowi.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes,

  2. Art. 6 ust 1 lit. c RODO w zakresie, w jakim dane Członka Akademii przetwarzane są w celu wykonania przez Administratora obowiązków prawnych, w szczególności związanych z rozliczeniami finansowymi, o ile uczestnictwo w Akademii wymaga tego rodzaju rozliczeń,

  3. Na podstawie Twojej zgody, opartej w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta oraz nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu na naszej Stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas trwania umowy o założenie konta na Stronie oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń; przez czas potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy lub udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane ekspertowi. W zależności od rodzaju aktywności, również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją podjęliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń; przez czas prowadzenia działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie wiadomości handlowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

§ 13
Korzystanie z usług „Infopole” i „Infopole Extra”

Jeżeli korzystasz z tych możliwości na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wyświetlania Ci bądź wysyłania na Twój adres email komunikatów, przypomnień i informacji o zagrożeniach, oraz realizowania innych funkcjonalności określonych w Regulaminie usług „Infopole” i „Infopole Extra”.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w celu usprawniania funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail lub SMS oraz w postaci połączeń głosowych.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł skorzystać z funkcjonalności usług „Infopole” i „Infopole Extra” oraz nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, czyli umowa dot. świadczenia usług drogą elektroniczną.

  2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Dostosowywanie do Twoich potrzeb komunikatów, przypomnień i informacji o zagrożeniach, oraz innych funkcjonalności usług „Infopole”, „mojeINFOPOLE” i „myFIELD” oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu na naszej Stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas trwania umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie usług „Infopole”, „mojeINFOPOLE” i „myFIELD” lub przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail.

§ 14
Korzystanie z aplikacji „NieWylegaj”

Jeżeli korzystasz z tej aplikacji na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. Wyświetlania na Twoim urządzeniu bądź wysyłania na Twój adres email informacji generowanych przez usługę NieWylegaj i realizowania innych funkcjonalności określonych w regulaminie NieWylegaj.

  2. Marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z usługami i produktami Administratora, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Strony oraz wyświetlanych w nim reklam do Twoich zainteresowań oraz w celu usprawniania funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii. Za odrębną zgodą, dane będą również wykorzystywane do kierowania komunikatów marketingowych poprzez e-mail.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł skorzystać z funkcjonalności usługi NieWylegaj oraz nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  1. Art. 6 ust. 1 lit. b, czyli umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  2. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

  3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

  4. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Dostosowywanie do Twoich potrzeb informacji generowanych przez aplikację NieWylegaj oraz marketing naszych usług i produktów, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji oraz na dostosowaniu treści Strony oraz wyświetlanych reklam do Twoich zainteresowań oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora oraz na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne grupy Syngenta.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  1. Dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,

  2. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu i prowadzenia marketingu na naszej Stronie,

  3. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,

  4. Podmiotom zajmującym się korespondencją w naszym imieniu, w tym świadczącym usługi z zakresu call center,

  5. Agencjom marketingowym,

  6. Podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie.

  7. Syngenta Crop Protection AG oraz podmioty świadczące dla Syngenta Crop Protection AG usługi hostingu danych i wsparcia technicznego.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas trwania umowy o świadczenie usługi NieWylegaj lub przez czas prowadzenia przez nas działań marketingowych lub związanych z wewnętrznymi celami grupy Syngenta albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

Część III – nasze profile w Social media

§ 15
Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z tej aplikacji na naszej Stronie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 1. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

  1. udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,

  2. prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,

  3. udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,

  4. marketingowym polegającym na informowaniu o naszych działaniach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym profilu, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,

  5. statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez podmioty prowadzące Social media, jak przykładowo Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlaniu naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez podmioty prowadzące Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez te spółki Twoich zachowań na naszym profilu.

 2. Jakie masz prawa?

  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

 3. Czy musisz podawać nam swoje dane?

  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko (lub nick) oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

 4. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

 5. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych produktach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.

 6. Komu przekażemy Twoje dane?

  Podmiotom prowadzącym Social media, jak w szczególności Facebook Ireland Ltd.

 7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

  Przez czas:

  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  2. obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.