Praca

Syngenta zatrudnia na całym świecie ponad 28 tysięcy pracowników, których łączy wspólny cel – uwolnić potencjał roślin. Swoją pracą przyczyniamy się do zaspokojenia potrzeb żywnościowych świata, dlatego z dumą możemy powiedzieć: nasza praca ma znaczenie.


Zaangażowanie

Każdy z pracowników odgrywa w naszej firmie istotną rolę. Wyróżnia nas sposób pracy i kultura organizacyjna podporządkowana łączącej nas wizji uwalniania potencjału roślin. To, jacy jesteśmy, w co wierzymy i co oferujemy pracownikom, sprawia, że przyciągamy najlepszych kandydatów, którzy wiążą się z naszą firmą na lata.

Nauka i rozwój

Oferowane przez firmę Syngenta pogramy rozwojowe uwalniają potencjał naszych pracowników. Osobom, które angażują się w swoją pracę i poświęcaj jej wiele uwagi, proponujemy indywidualne ścieżki rozwoju i inne metody wsparcia, pozwalające poszerzać wiedzę, budować nowe relacje i dzielić się doświadczeniem ze współpracownikami z całego świata.

Sposób zarządzania

Uważamy, że właściwy sposób zarządzania stanowi fundament silnego zespołu. Menedżerom oferujemy międzynarodowe programy, które uczą, jak motywować i inspirować podwładnych, by ci wspinali się na wyżyny swoich możliwości i najpełniej realizowali drzemiący w nich potencjał.

Różnorodność

Syngenta zatrudnia pracowników w 90 krajach na niemal wszystkich kontynentach: w Europie, Azji, Afryce, Australii i obu Amerykach. Tak duża różnorodność tworzy kulturowe bogactwo naszej firmy. Stale pracujemy nad tym, by w coraz bardziej kreatywny sposób wykorzystywać potencjał różnorodności w Syngenta.

Dołącz do naszego zespołu

Syngenta w Polsce stale poszukuje doświadczonych i zaangażowanych pracowników, którzy pomogą jej sprostać wyzwaniom rynku oraz zrealizować ambitne cele. Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapraszamy do złożenia aplikacji.

Sprawdź nasze oferty

Przejdź do naszego portalu rekrutacyjnego, gdzie możesz przeglądać bieżące oferty pracy i aplikować on-line. Wybierz ofertę, która Cię interesuje, aby uzyskać więcej szczegółów. Możesz również ustawić powiadomienie (jobalert) a my prześlemy na Twój e-mail nowo dodane oferty z wybranych działów lub krajów, w których pracą jesteś zainteresowany.

Informacja dla kandydatów do pracy

Administratorem Państwa danych jest Syngenta Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: Syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

Więcej chevron_right

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych wyznaczonego przez Administratora, do którego mogą się Państwo zwracać z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi bezpieczeństwa i wykorzystywania Państwa danych to: numer telefonu Infolinii: 22 326 06 01, e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora lub w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej z Administratorem. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych także dla celów rekrutacji prowadzonych w przyszłości.

Nie będą podlegali Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Podanie danych przez kandydata do pracy w zakresie określonym w art. 22¹ § 1 i 2 Kodeksu pracy jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne. Podanie danych przez kandydata na współpracownika jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

 1. w przypadku rekrutacji na stanowisko pracy:

  1. art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw. z art. 22¹ Kodeksu pracy w zakresie niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych Administratora;
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na: poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku gdy etap postępowania rekrutacyjnego prowadzony jest na terenie Administratora – także na zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochronie mienia lub zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji oraz w przypadku podania przez Panią/Pana danych wykraczających poza wymienione w pkt a). Zgoda może być wyrażona poprzez złożenie oświadczenia lub przekazanie danych pracodawcy z własnej inicjatywy.
 2. w przypadku rekrutacji na współpracownika:

  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy;
  2. prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na: poszukiwaniu współpracowników, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora, prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających d nawiązania współpracy, dochodzeniu ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a w przypadku gdy etap postępowania rekrutacyjnego prowadzony jest na terenie Administratora – także na zapewnieniu bezpieczeństwa kandydatów biorących udział w rekrutacji lub ochronie mienia lub zachowaniu w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę;
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO - jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla celów przyszłej rekrutacji. Zgoda może być wyrażona poprzez złożenie oświadczenia lub przekazanie danych pracodawcy z własnej inicjatywy.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. podmioty, którym Administrator danych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie przepisów prawa,
 2. spółki z grupy kapitałowej Syngenta,
 3. podmioty wspierające proces rekrutacji,
 4. podmioty realizujące usługi księgowo-finansowe, audytorskie, kontrolne i prawne
 5. podmioty oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych,
 6. podmioty świadczące usługi analityczne, informatyczne i hostingowe,
 7. podmiotom dostarczającym oprogramowanie, z którego korzysta Administrator,
 8. podmiotom zapewniającym hosting systemów informatycznych
 9. podmioty świadczące usługi transportowe oraz z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek.

Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą przetwarzane aż do zakończenia tych rekrutacji albo do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. Z uwagi na powyższe Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na podstawie prawnej zawartej w RODO.

Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Zwiń chevron_right

Syngenta

Obejrzyj wideo o firmie Syngenta

Portal Rekrutacyjny

Portal Rekrutacyjny

Teraz jest najlepszy moment, aby dołączyć do nas.