Za co odpowiada Izba Zbożowo-Paszowa?

Zboża

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz, nazywana też Izbą Zbożowo-Paszową, to organizacja reprezentująca zrzeszone w niej przedsiębiorstwa i inne podmioty zajmujące się handlem, przetwórstwem zbóż oraz nasion oleistych, a ponadto produkcją i obrotem paszami. W jej skład wchodzą również podmioty zajmujące się magazynowaniem i składowaniem tych produktów. Funkcjonuje ona od 1997 roku.

Za co odpowiada Izba Zbożowo-Paszowa

Czym zajmuje się Izba Zbożowo-Paszowa?

Główny cel działań to konsolidacja i aktywizacja członków Izby, a także kształtowanie podstawowych założeń polityki gospodarczej w dziedzinach będących przedmiotem działalności i zainteresowania członków. Aktywności te obejmują między innymi takie zakresy jak:

  • kształtowanie polityki gospodarczej władz w obrocie zbożami i ich przetwórstwem, w działach produkcji i handlu paszami, a także w składowaniu, magazynowaniu i przechowywaniu zbóż, ich przetworów i pasz;
  • inicjowanie i realizowanie działań organizacyjnych oraz gospodarczych na rzecz członków Izby (np. działalność handlowa i produkcyjna);
  • kształtowanie współpracy oraz wspólnych działań Izby i jej członków z innymi przedmiotami gospodarczymi, z organizacjami krajowymi i zagranicznymi, a także organami administracyjnymi.

Izba wypracowuje metody działania oparte między innymi na doradztwie i konsultacjach dla swoich członków, a ponadto wspomaga kontakty z krajowymi i zagranicznymi podmiotami współpracującymi z Izbą i jej członkami. Podejmuje ona wspólne działania finansowane ze środków Izby, szczególnie związane z pozyskiwaniem specjalistycznych informacji, doradztwa i konsultingu, a także innych form aktywności na rzecz członków Izby i współpracujących z nią podmiotów.

Ponadto Izba reprezentuje i chroni interesy swoich członków wobec organizacji krajowych i zagranicznych, a także organów państwowych i samorządowych. Dzięki swojej aktywności i przy użyciu informacji o warunkach i zasadach działania pokrewnych organizacji w kraju i za granicą tworzy podstawy do rozwoju organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego członków Izby. Jest również jednym z motorów tworzących nowe przepisy i nowelizujących istniejące akty prawne oraz inne przepisy regulujące działalność w zakresie zasad obrotu zbożami, ich przetwórstwa, a także wytwarzania i obrotu paszami. W kompetencjach Izby są również działania związane z normalizacją jakości zbóż, ich przetworów i pasz uzyskiwanych na ich bazie realizowanych przez jej członków. Ważnym elementem działalności Izby jest upowszechnianie wyników działalności jej członków na polu ich aktywności organizacyjnej, technicznej i naukowej. Instytucja zajmuje się ponadto podnoszeniem poziomu doskonalenia zawodowego członków, a także wdrażaniem nowych technik, technologii i metod zarządzania w celu zwiększenia ich efektywności działania i rentowności całej branży przetwórstwa zbóż i produkcji pasz. Ponadto gromadzi i rozpowszechnia informacje wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej członków Izby. Zajmuje się też arbitrażem pomiędzy jej członkami oraz wspomaga ich w sporach z innymi podmiotami. Pomaga również w organizacji współpracy z organizacjami w pokrewnych branżach działającymi w Unii Europejskiej.