You are here

Integrowana ochrona roślin – jak przebiega?

Środki ochrony roślin
15.07.2021

Integrowana Ochrona Roślin stanowi kluczowy element nowoczesnych systemów uprawy roślin. Polega na wykorzystaniu metod, dzięki którym stosowanie tradycyjnych środków ochrony roślin, może zostać ograniczone do niezbędnego minimum. Dzięki takiemu systemowi ochrony, możliwa jest produkcja wysokiej jakości płodów rolnych, w tym atrakcyjnych wizualnie owoców i warzyw. System integrowanej ochrony roślin jest pomocny w produkcji płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych, bezpiecznych dla zdrowia ludzi oraz zwierząt. Na czym polega integrowana ochrona roślin?

Integrowana ochrona roślin – jak przebiega

Integrowana ochrona roślin – fundamenty

Od 1 stycznia 2014 roku w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej stosowanie zasad integrowanej ochrony roślin jest obowiązkiem wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin (Dyrektywa 2009/128/WE, Rozporządzenie WE/1107/2009, Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Dz.U. poz. 455).  W tej metodzie ochrony dąży się do ograniczenia stosowania ochrony chemicznej. Wiele ze szkodliwych agrofagów ogranicza się wykonując mechaniczne zabiegi agrotechniczne i szeroko zakrojone działania profilaktyczne. Jednocześnie właściwa pielęgnacja upraw pozwala na ograniczenie szkód w przypadku wystąpienia problemów. Osłabia skutki ekspozycji roślin uprawnych na czynniki stresotwórcze, łagodzi „przebieg” chorób czy zmniejsza potencjalne uszkodzenia dokonane przez szkodniki.

Integrowana ochrona roślin - zasady

Integrowana ochrona roślin opiera swoje działanie na kilku podstawach, które ograniczają liczbę wykonywanych oprysków przy użyciu chemicznych środków ochrony.

  • Stosowanie takich odmian roślin uprawnych, które pozostają odporne lub tolerancyjne w stosunku do organizmów szkodliwych – jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy dany patogen czy szkodnik występują lokalnie, nagminnie w danym regionie. Oczywiście takie kryteria wyboru odmian są istotne w każdym innym przypadku;
  • Używanie wysokiej jakości, kwalifikowanego materiału siewnego lub szkółkarskiego w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się szkodników, patogenów i chwastów. Dlatego powinno się korzystać z nasion, sadzeniaków czy sadzonek od producentów, a nie pochodzących z własnej produkcji. W praktyce takie działanie także lepiej opłaca się;
  • Stosowanie płodozmianu uwzględniającego znajomość cykli życiowych patogenów i szkodników. Wiele gatunków jest typowych dla danej grupy roślin (np. warzyw korzeniowych czy zbóż) lub rodziny (np. kapustowate). Wprowadzenie roślin uprawnych „nielubianych” pozwala ograniczyć populację agrofagów;
  • Odpowiednia agrotechnika, która obejmuje m.in. utrzymanie czystości na polu i wykonywanie orki po zbiorach. W ten sposób m.in. zwalcza się formy zimujące szkodników;
  • Zrównoważone nawożenie, szczególnie w przypadku stosowania azotu. Nadmiar tego pierwiastka powoduje, że ściany komórkowe roślin nie są odpowiednio twarde, przez co łatwiej uszkadzają je szkodniki czy mróz, a skuteczniej wnikają patogeny. Jednocześnie zbyt intensywne lub jednorodne nawożenie może spowodować zasolenie podłoża.

Integrowana ochrona roślin pozwala na wykorzystanie naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dlatego nierzadko jako uzupełnienie powyższych metod uprawy, stosuje się preparaty stymulujące indukowanie i wspierające naturalną odporność roślin. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju ekstrakty i hydrolizaty, m.in. z wodorostów morskich, preparaty aminokwasowe, a także zyskujące w ostatnich latach popularność różnego rodzaju preparaty mikrobiologiczne.

 Integrowana ochrona roślin pozwala na wykorzystanie naturalnych mechanizmów obronnych roślin, dlatego nierzadko jako uzupełnienie powyższych metod uprawy, stosuje się preparaty stymulujące indukowanie i wspierające naturalną odporność roślin. Niebagatelną rolę w tym procesie odgrywają różnego rodzaju ekstrakty i hydrolizaty, m.in. z wodorostów morskich, preparaty aminokwasowe, a także zyskujące w ostatnich latach popularność różnego rodzaju preparaty mikrobiologiczne.

Integrowana ochrona roślin – wymagania

Wymagania, jakie stawia integrowana ochrona roślin, dotyczą przede wszystkim prowadzenia i gromadzenia dokumentacji związanej z wykorzystaniem środków ochrony roślin. Użytkownicy profesjonalni będą musieli ją przechowywać przez co najmniej 3 lata i udostępniać do kontroli uprawnionym do tego pracownikom PIORiN.

Integrowana ochrona roślin i jej przebieg może być dokumentowana, np. w formie tabeli, która musi zawierać informacje, takie jak:

  • uprawiany gatunek i odmiana,
  • powierzchnia, na której wykonano zabieg oraz jego termin,
  • nazwy i dawki użytego preparatu,
  • przyczyna przeprowadzenia zabiegu (np. choroba, szkodniki bądź chwasty, które zwalczano oraz progi szkodliwości o ile je określono).

Koniecznie trzeba podać ilość cieczy użytkowej na hektar oraz to, jakim sprzętem wykonano zabieg. Dobrze jest zanotować również warunki pogodowe panujące w czasie oprysku. Ponadto, integrowana ochrona roślin wymaga bieżącego uzupełniania wpisów o informacje dotyczące skuteczności przeprowadzonego zabiegu.

Zasady integrowanej ochrony roślin nie zostały ustalone bez przyczyny. Daje korzyści dla wszystkich – dla środowiska naturalnego i dla rolnika, gdyż zmniejszają się nakłady na pestycydy.

 

Ocena: 2.8 (4 głosów)