Technologia Vibrance - skuteczność potwierdzona badaniami

Aktualności

Zaprawy nasienne mogą w różny sposób wpływać na fizjologię roślin. W przypadku triazoli znane są interakcje negatywne – w postaci ograniczenia wzrostu korzeni oraz wzrostu siewek roślin traktowanymi głównie takimi substancjami jak triadimenol czy triadimefon. W przypadku triadimenolu i tritikonazolu dostępne są wyniki doświadczeń, które wykazują redukcję długości  koleoptylu, skrócenie pierwszych międzywęźli oraz pierwszego liścia w siewkach pszenicy. Dane te dotyczą pierwszego liścia w siewkach pszenicy. W doświadczeniu testowane były takie triazole jak protiokonazol, tebukonazol oraz tritikonazol. Z tych trzech triazoli w przypadku tebukonazolu i protiokonazolu zaobserwowano zmniejszenie energii kiełkowania oraz niższy wigor początkowy roślin.

Technologia Vibrance - tabela 1

W zaprawach, od pewnego czasu, stosuje się również substancje posiadające efekt stymulacji rozwoju systemu korzeniowego oraz wigor początkowy roślin (w doświadczeniach testowane były substancje takie jak sedaksan czy fluxapyroxad). Większy, bujniejszy system korzeniowy pozwala roślinom na efektywniejsze pobranie wody oraz substancji odżywczych z roztworu glebowego oraz pozwala na minimalizację stresu suszy. Podczas stresu suszy korzenie sygnalizują częściom nadziemnym, aby te zmniejszyły transpirację oraz zwiększyły efektywność zużycia wody. Stąd też rozbudowany korzeń jest tak istotny dla rozwoju rośliny we wczesnych stadiach. Wydajny i skuteczny system korzeniowy przyczynia się do lepszej adaptacji w środowisku. Dlatego prawidłowy dobór zapraw jest tak istotny.

W przypadku roślin traktowanych z użyciem zapraw zawierających SDHI, rośliny te charakteryzował szybki powrót do efektywnej fotosyntezy po stresie spowodowanym niedoborami wody. Zarówno parametry takie jak transpiracja, efektywność fotosyntezy czy koncentracja chlorofilu w roślinach utrzymywały się na wysokim poziomie. Zarówno w przypadku kiedy stres nie wystąpił, ale również w trakcie stresu i w momencie regeneracji po stresie. W przypadku sedaksanu parametry były najwyższe. Co ciekawe zaprawy zawierające SDHI nie powodowały spadku siły kiełkowania.

Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dotyczące wykorzystania sedaksanu jako komponentu zapraw nasiennych pokazały, iż rośliny traktowane sedaksanem wysiewane w opóźnionych terminach, w warunkach suszy, charakteryzowały się tym, iż rośliny przekierowywały metabolizm z reakcji na susze w kierunku adaptacji do środowiska – co skutkowało oczywiście lepszym rozwojem bez negatywnego wpływu na roślinę. Udowodnione zostało to również w badaniach prowadzonych w Polsce na jęczmieniu jarym. Rośliny ograniczały transpirację, utrzymując jednocześnie wysoką efektywność fotosyntezy.

Technologia Vibrance - tabela 2

Powyższa tabela ukazuje najwyższe parametry dla fotosyntezy przy roślinach traktowanych z użyciem sedaksanu w okresie suszy, ale również w okresie regeneracji po suszy. Widać również, że w przypadku zapraw triazolowych tego efektu nie zaobserwowano. Ciekawą obserwacją jest również to, że w przypadku różnych zapraw opartych o fludioksonil, pomimo tej samej substancji czynnej parametry te różniły się.

Zaprawy nowej generacji oparte o SDHI (np. sedaksan) są z pewnością rozwiązaniem na zmieniające się warunki klimatyczne, z którymi mamy do czynienia na przestrzeni ostatnich lat. Oprócz szerokiego spektrum zwalczanych chorób oferuje rolnikowi większy wigor roślin, lepszą adaptację roślin do warunków stresowych oraz bardziej wyrównane wschody. Ma to istotne znaczenie w czasach, kiedy mamy bardzo trudne warunki siewu oraz przy bardzo precyzyjnym ustalaniu obsady roślin na polu. Badania prowadzone zarówno w Polsce, jak i w innych krajach na świecie pokazują, iż zastosowanie zapraw opartych na SDHI daje możliwości, które wcześniej były nieosiągalne, wspomagając rośliny w tak istotnym momencie jak początek ich rozwoju.

Na podstawie artykułu „Influence of SDHI Seed Treatment on the phisiological conditions of spring barley seedlings under drought stress” - Dominika Radzikowska, Monika Grzanka, Przemysław Łukasz Kowalczewski, Romana Głowicka-Wołoszyn, Andrzej Blecharczyk, Marcin Nowicki  and Zuzanna Sawinska

Michał Paulus
Crop Field Expert
Syngenta