Wyniki za I półrocze 2014

Aktualności

Bazylea, Szwajcaria, dnia 23 lipca 2014 r


 • Sprzedaż: 8,5 mld USD, wzrost o 1%; o 4% wg stałych kursów wymiany (CER)
   
 • Zmniejszone zużycie środków ochrony roślin wskutek późniejszego rozpoczęcia sezonu w Ameryce Płn. 
   
 • Znaczny wzrost we wszystkich pozostałych regionach
   
  • wzrosty cen we wszystkich segmentach działalności

 • EBITDA 2,1 mld USD, 3% mniejszy z powodu zmian kursów walut
   
  • 6-procentowy wzrost wg stałych kursów wymiany
    
 • Zysk w przeliczeniu na akcję1 wyniósł 15,60 USD – o 2% niższy

Wyniki za I półrocze 2014

1 Bez restrukturyzacji i utraty wartości; zysk na akcję w pełni rozwodniony.
2 Wzrost wg stałych kursów wymiany.
3 Zysk netto dla akcjonariuszy Syngenta AG (odpowiednik zysku rozwodnionego w I połowie 2014 = 15,11 USD).

Mike Mack, Dyrektor Generalny:

“Tempo wzrostu sprzedaży w pierwszej połowie roku zahamowane zostało przez niekorzystne warunki pogodowe w Ameryce Północnej, jak również zmniejszenie wielkości powierzchni uprawnych kukurydzy, co w znacznym stopniu wpłynęło na rynek produktów ochrony roślin. Wzrost we wszystkich pozostałych regionach był duży i przekroczył docelową roczną wielkość sześciu procent wg stałych kursów wymiany. Sprzedaż na rynkach wschodzących wzrosła o 11 procent, a poszczególne wyniki wyraźnie wskazują na sukces naszej zintegrowanej strategii. Ceny pozostały na stałym poziomie we wszystkich segmentach działalności.

“Na rentowność wpłynął mniejszy wolumin sprzedaży w Ameryce Północnej oraz słabość walutowa rynków wschodzących. Wg stałych kursów wymiany marża EBITDA wzrosła, do czego przyczyniły się wzrosty cen, niższe koszty nasion i oszczędności uzyskane z realizowanego programu zwiększenia wydajności operacyjnej. W lutym ogłosiliśmy nowy, kompleksowy program przyspieszenia efektu dźwigni operacyjnej począwszy od 2015 roku. Zespoły projektowe pracują nad wdrożeniem tego programu w całej spółce i jesteśmy na dobrej drodze do uzyskania znacznych oszczędności w produkcji, działalności handlowej i badawczo-rozwojowej. Naszym priorytetem jest zapewnienie, aby ciągły wzrost sprzedaży towarzyszył coraz większej zyskowności i solidnej generacji przepływów pieniężnych.”
 

Najważniejsze wyniki finansowe w I połowie 2014 r.

Sprzedaż: 8,5 mld USD

Sprzedaż wzrosła o 4% wg stałych kursów wymiany. Wzrost odzwierciedla wyższe ceny przy niezmienionych wielkościach sprzedaży, co związane było z niekorzystną pogodą w Ameryce Północnej; we wszystkich pozostałych regionach odnotowaliśmy wzrost wielkości sprzedaży. Podstawowy wzrost cen, wyłączając korekty związane z kursami walut i glifosat, wyniósł nieco powyżej 2 procent. 

EBITDA: 2,1 mld USD

Zysk EBITDA był o 3% niższy wg sprawozdania finansowego, lecz zwiększył się o 6% wg stałych kursów wymiany (CER). Marża EBITDA (wg CER) wyniosła 26,6% (26,0% w I połowie 2013).

Koszty finansowe netto i podatki

Koszty finansowe netto w wysokości 100 mln USD były nieco wyższe niż w I połowie 2013 (90 mln USD) wskutek wzrostu kosztów zabezpieczenia przed ryzykiem przy wzroście na rynkach wschodzących. Stawka opodatkowania wyniosła 15% (w I półroczu 2013: 18%).

Zysk netto: 1,4 mld USD

Zysk netto z uwzględnieniem restrukturyzacji i utraty wartości był o 1% niższy. Zysk na akcję, z wyłączeniem odpisów restrukturyzacyjnych i utraty wartości, zmniejszył się o 2% i wyniósł 15,60 USD.

Przepływ środków pieniężnych

Przepływ wolnych środków pieniężnych przed zakupami wyniósł 113 mln USD, w porównaniu z 319 mln USD w I połowie 2013. Od początku tego roku przepływ gotówki z tytułu zmniejszenia zapasów dał 428 mln USD w porównaniu do sytuacji w ubiegłym roku. Średnia wielkość kapitału obrotowego wyrażona jako procent wielkości sprzedaży wyniosła 42% (37% w I połowie 213), odzwierciedlając wzrost zapasów w drugiej połowie 2013. Wartość zapasów jako procent wielkości sprzedaży powinna zmniejszyć się o 2 punkty procentowe w sezonie 2014 w Ameryce Łacińskiej.

Nakłady kapitałowe, obejmujące wartości niematerialne i prawne, wyniosły 312 mln USD (274 mln USD w I połowie 2013). Dla całego roku oczekiwana jest wartość nakładów rzędu 750 mln USD.

Dywidenda i wykup akcji

W dniu 7 maja wypłacono dywidendę w wysokości 10,00 CHF na akcję (w 2013: 9,50 CHF), tj. łącznie 1.032 mln USD. W pierwszej połowie roku spółka wykupiła 136 000 akcji za sumę 48 mln USD, co daje średnią cenę zakupu akcji w wysokości 322,60 CHF.

Bilans

W marcu Syngenta zakończyła dwie emisje obligacji w ramach standardowych wymogów finansowania, w celu dalszej poprawy profilu zapadalności długu. Emisja w wysokości 750 mln EUR obejmowała euroobligację o wartości 250 mln EUR z terminem płatności w 2017 roku i euroobligację o wartości 500 mln EUR, płatną w 2021 r. 
Krajowa emisja obligacji szwajcarskich o wartości 750 mln CHF obejmowała obligację wartą 350 mln CHF z terminem płatności w 2019 r., obligację na 250 mln CHF z terminem płatności w 2024 r. i obligację na 150 mln CHF, płatną w 2029 r.
 

Najważniejsze wyniki z działalności w I połowie 2014 r

Wyniki za I półrocze 2014

Efektywność sprzedaży zintegrowanej

 • Sprzedaż: 8,1 mld USD, wzrost o 4%(1)
   
  • Wielkość 0%, ceny 4%
    
 • EBITDA 2,0 mld USD (2,1 mld USD w I połowie 2013)
   
 • Marża EBITDA(1) 26,8% (26,2% w I połowie 2013)

Europa, Afryka i Bliski Wschód: Wczesne rozpoczęcie sezonu spowodowało znaczny wzrost presji ze strony chwastów, chorób i owadów, przyczyniając się do uzyskania dobrych wyników w pierwszym kwartale roku. Wolniejsze tempo wzrostu w II kwartale wynikało głównie z wpływu mniejszej liczby nasadzeń wiosennych na sprzedaż nasion; popyt na produkty ochrony roślin utrzymał się na dobrym poziomie. W pierwszej połowie roku na wszystkich terenach zanotowano wzrost sprzedaży zintegrowanej, przy czym największe wzrosty wystąpiły w krajach WNP i na Półwyspie Iberyjskim. W krajach WNP osiągnięto wzrost wielkości sprzedaży pomimo niestabilnej sytuacji politycznej. Na wzrost ten wpłynęły także znaczne wzrosty cen na Ukrainie, równoważące spadek wartości waluty.

Ameryka Północna: Utrzymujące się przez dłuższy czas niskie temperatury opóźniły rozpoczęcie sezonu w USA do późnego maja, co zmniejszyło poziom presji ze strony chorób i owadów oraz potrzebę zastosowania uprzedzających zabiegów herbicydowych. W Kanadzie na popyt w II kwartale wpłynęło zmniejszenie powierzchni upraw zbóż i podtopienia. Ponadto, sprzedaż objętego niską marżą produktu TOUCHDOWN® była celowo ograniczona, aby skupić się na produktach mieszanych o wyższej wartości, które zwalczają odporność. Sprzedaż nasion kukurydzy i soi jest nieco wyższa i odzwierciedla zmiany w powierzchni upraw w USA.

Ameryka Łacińska: Tempro wzrostu w Ameryce Łacińskiej nadal wzrasta pomimo suszy w Brazylii i Argentynie, która wpłynęła na obniżenie sprzedaży herbicydów o działaniu selektywnym w II kwartale. Sprzedaż TOUCHDOWN® również spadła wraz ze zmianą priorytetów w tej branży. Inwazja gąsienic helicoverpa przyczyniła się do znacznego wzrostu sprzedaży insektycydów w Brazylii, gdzie gwałtownie wzrosła również sprzedaż fungicydów. W Wenezueli wznowiono sprzedaż po opóźnieniach płatniczych pod koniec 2013. Wzrosła sprzedaż zarówno nasion kukurydzy jak i soi.

Region Azji i Pacyfiku: Zanotowano znaczny wzrost na rynkach rozwiniętych i wschodzących. Na obszarze Australii i Azji duże opady deszczu spowodowały wzrost zaufania rolników, co przełożyło się na wzrost sprzedaży wszystkich produktów ochrony roślin. W południowej Azji nastąpił duży wzrost w zakresie protokołów dla warzyw i godny odnotowania wzrost sprzedaży nasion kukurydzy. W Chinach sprzedaż technologii AMISTAR® nadal rośnie, obejmując także uprawy ryżu i warzyw.

Sprzedaż w segmencie trawników i ogrodów

 • Sprzedaż: 364 mln USD, bez zmian(1)
   
 • EBITDA 70 mln USD (w I połowie 2013: 77 mln USD)
   
 • Marża EBITDA1 22,2% (w I połowie 2013: 21,2%)

Późna wiosna w Ameryce Północnej wpłynęła również na popyt na produkty przeznaczone dla upraw kwiatów, podczas gdy w Europie popyt odzwierciedla spowolnienie ekonomiczne w wielu krajach. Jednakże rynki wschodzące nadal szybko się rozwijają, osiągając dwucyfrowy wzrost w Ameryce Łacińskiej i w regionie Azji i Pacyfiku. Marża EBITDA wg stałych kursów wymiany pozostała na poziomie powyżej 20%, co jest celem na rok 2015.

Zakupy

W kwietniu Syngenta zakupiła włoską spółkę Società Produttori Sementi (PSB), lidera na włoskim rynku nasion pszenicy durum. Zakup pozwoli na zwiększenie innowacyjności w dziedzinie hodowli i produkcji nasion pszenicy durum na makarony.

W czerwcu Syngenta podała informację o porozumieniu, którego celem jest przejęcie działalności spółki Lantmännen w zakresie pszenicy i rzepaku ozimego na terenie Niemiec i Polski. Dzięki temu zakupowi Syngenta uzyska dostęp do wysokiej jakości materiału genetycznego, programu prac nad nowymi odmianami nasion i odmian handlowych, które uzupełnią obecne portfolio.

Nowi partnerzy

W kwietniu Syngenta ogłosiła podpisanie porozumienia ze spółką Cellulosic Ethanol Technologies, LLC, którego celem jest uzyskanie licencji na stosowanie technologii ACE (Adding Cellulosic Ethanol) – nowego procesu dla zakładów produkcji bioetanolu. Technologia ACE wykorzystywana jest wraz z opatentowaną przez Syngentę odmianą kukurydzy, ENOGEN®, a produkcja etanolu celulozowego rozpoczęła się już w zakładzie Quad County Corn Processors w miejscowości Galva, stan Iowa.

W czerwcu Syngenta i koncern Anheuser-Busch InBev (AB InBev) zawiadomiły o podpisaniu umowy partnerskiej w celu zapewnienia źródła dostaw wysokiej jakości jęczmienia do produkcji słodu dla branży browarniczej. Współpraca umożliwi rolnikom uzyskanie fachowej pomocy i zakupy najlepszych odmian jęczmienia słodowego, dzięki czemu uzyskają oni powtarzalne zbiory i poprawią jakość.

Prognoza

Mike Mack, Dyrektor Generalny:

“W drugiej połowie roku oczekujemy przyspieszenia wzrostu sprzedaży, którego motorem będzie Ameryka Łacińska, gdzie widać silny impuls do wprowadzenia produktu ELATUS™. Na tej podstawie możemy nadal spodziewać się wzrostu zintegrowanej sprzedaży w całym roku w wysokości około 6% przy stałych kursach wymiany. Rentowność w drugiej połowie roku poprawi się dzięki zakończeniu odpisów aktualizujących zapasy nasion, które wystąpiły w drugiej połowie 2013 r. W całym roku wzrost przychodów oraz obniżenie wysokości zaangażowanego kapitału obrotowego wyrażonej w procentach sprzedaży spowodują uzyskanie docelowej wielkości przepływów wolnych środków pieniężnych przed zakupami, wynoszącej około 1,3 mld USD.”