You are here

Trzeci kwartał 2013 – Syngenta notuje wzrost sprzedaży

Aktualności Produkty
17.10.2013

  • Sprzedaż w trzecim kwartale 2013 roku wzrosła o 11% wg stałych kursów wymiany.
  • Zgodnie z raportami sprzedaż we wspomnianym kwartale wzrosła o 8%, odzwierciedlając zmiany kursów walutowych na kilku rynkach wschodzących.
  • Sprzedaż w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku zwiększyła się o 5% wg stałych kursów, osiągając 11,3 mld USD.
  • Zintegrowana sprzedaż bazowa wzrosła o 8%.

Zintegrowana sprzedaż w III kwartale wg regionów

W Ameryce Łacińskiej dobry początek sezonu zapewnił wzrost sprzedaży o 17% wg stałych kursów wymiany. Głównym motorem wzrostu była Brazylia, gdzie portfolio soi uzyskało znaczną przewagę na trudnym rynku: mocna cena towaru i spadek wartości brazylijskiego reala zwiększyły rentowność hodowców i powinny skutkować rekordową ilością upraw soi. Znacznie wzrosła też sprzedaż herbicydów o działaniu totalnym; sprzedaż fungicydów podlega ocenie w IV kwartale, ponieważ ich fakturowanie uzależnione jest od zużycia. W regionie Azji i Pacyfiku na rynkach wschodzących zarejestrowano dwucyfrowy wzrost, odzwierciedlający utrzymującą się tendencję stosowania fungicydów i nowoczesnych insektycydów. Szczególnie dobre wyniki zanotowano w południowej części Azji, gdzie pogoda monsunowa jeszcze zwiększyła popyt.

Sprzedaż w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie nadal rosła. We Włoszech nastąpił gwałtowny wzrost sprzedaży i udziału w ulegającym poprawie rynku. Na rynkach wschodzących południowowschodniej Europy, a szczególnie w Turcji, nadal utrzymywał się szybki rozwój i kompleksowy wzrost sprzedaży całego portfolio. Wzrost w Ameryce Północnej napędzał przedsezonowy popyt na herbicydy o działaniu selektywnym, stymulowany coraz większymi obawami związanymi z odpornością chwastów na działanie glifosatu. Wilgotne warunki pogodowe w niektórych częściach USA przyczyniły się do zmniejszenia zagrożenia ze strony owadów, jednocześnie stwarzając nowe możliwości dla fungicydów.

Wszystkie wartości przedstawiono jako wielkości bazowe bez dochodu z 2012 roku w wysokości 256 mln USD z tytułu opłat licencyjnych dotyczących środka do zwalczania kukurydzianej stonki korzeniowej

Sprzedaż w III kwartale wg linii produktowych

Sprzedaż herbicydów o działaniu selektywnym napędzały rynki amerykańskie. Zarówno CALLISTO® (kukurydza) jak i FLEX® (soja) odnotowały znaczne wzrosty w odpowiedzi na zwiększony popyt na efektywne zwalczanie oporności chwastów. W przypadku herbicydów o działaniu totalnym sprzedaż TOUCHDOWN® nadal szybko wzrastała w Brazylii, dzięki dużemu popytowi i brakom podaży ze strony konkurencji, co skutkowało znacznym wzrostem wielkości sprzedaży i wartości. Sprzedaż insektycydów zwiększyła się w niewielkim stopniu, notując dobry wzrost w regionie Azji i Pacyfiku oraz Europy, zrównoważony przez spadek popytu w USA z powodu zmniejszonej presji owadów. Sprzedaż DURIVO® wzrosła we wszystkich regionach, w sumie o prawie 50%. Sprzedaż fungicydów napędzał AMISTAR®, którego sprzedaż szybko rosła w regionie Azji i Pacyfiku, a w USA wielkość sprzedaży wzrosła ponad dwukrotnie. Sprzedaż zapraw nasiennych napędzana była przez nowy produkt, VIBRANCE®, oparty na fungicydzie z grupy SDHI, zawierającym sedaksan. W III kwartale VIBRANCE został zarejestrowany dla ponad 30 dodatkowych roślin uprawnych w USA, w tym dla kukurydzy, oraz uzyskał on dopuszczenie do obrotu w UE w Załączniku I.

W nasionach znaczne wzrosty zanotowała kukurydza i soja, do czego w dużym stopniu przyczyniła się sprzedaż soi w Brazylii. Po mocnej pierwszej połowie roku wzrost w segmencie różnych upraw polowych był umiarkowany i zapewnił go głównie rzepak oleisty w Europie. Wzrosty w przypadku nasion warzyw skoncentrowane były w USA i Brazylii.

Sprzedaż w III kwartale – trawniki i ogrody

Sprzedaż wzrosła o 9% wg stałych kursów wymiany; wyłączając nabycia i dywestycje wzrost wyniósł 12%. Rezygnacja z działalności o niższej marży i atrakcyjne perspektywy związane z produktami chemicznymi i genetycznymi o wysokiej wartości przywróciły ten sektor na właściwy tor, prowadzący do uzyskania w 2015 roku docelowej marży EBITDA w wysokości 20%.

Prognoza

Dyrektor Generalny Mike Mack powiedział: “Wyniki w trzecim kwartale świadczą o naszej zdolności do utrzymania wzrostu na całym obszarze działalności w kontekście zmienności cen upraw i kursów walut. Po dobrym początku sezonu w Ameryce Łacińskiej pozostajemy na właściwym kursie, którego celem jest uzyskanie wzrostu sprzedaży za cały rok, zgodnie z założeniami długoterminowymi.

“Kwartał ten wyraźnie pokazał, że zyski z produkcji nasion kukurydzy w USA znacznie przekroczyły nasze oczekiwania. Uwzględnimy to w 2013 roku, dokonując odpisu aktualizacyjnego wartości nasion ponad szacowaną wielkość sprzedaży dla następnego sezonu. Przychody całoroczne odzwierciedlą też niższe od oczekiwanych korzyści związane z kursami walut. Ostatecznie wyniki uzależnione będą od postępu sprzedaży w porze upraw w Ameryce Łacińskiej, lecz na tym etapie spodziewany zysk w przeliczeniu na akcję powinien być zbliżony do poziomu z zeszłego roku.

“Jeżeli chodzi o dalsze perspektywy, to jesteśmy na dobrej drodze do zrealizowania celu, którym jest uzyskanie w 2020 roku 25 mld USD ze sprzedaży naszych produktów dla ośmiu kluczowych upraw. Oczekujemy zwiększenia rentowności w 2014 roku i utrzymania w 2015 roku docelowej marży EBITDA w przedziale 22 - 24 %.”

                                                                                  ***

Syngenta jest jedną z wiodących na świecie firm, zatrudniającą w ponad 90 krajach przeszło 28 000 pracowników oddanych wspólnemu celowi: Uwalniamy potencjał roślin. Dzięki światowej klasy badaniom naukowym, globalnemu zasięgowi i zaangażowaniu na rzecz naszych klientów, pomagamy zwiększyć wysokość plonów, chronić środowisko naturalne oraz wpływać na poprawę zdrowia i jakości życia. Więcej informacji na stronie www.syngenta.com.