Force® 20 CS

play_circle
Force 20 SC - Ochroń swoje pole
play_circle
Jak skutecznie zwalczać DRUTOWCE w kukurydzy?

Drutowce - rosnące zagrożenie

Zaprawa nasienna Force - drutowiec

Drutowce są szeroko rozpowszechnione w Europie, a cztery główne zidentyfikowane gatunki (A.lineatus, A.sputator, A.obscorus i A.sordidus) powodują największe straty ekonomiczne. Larwy rozwijają się i żywią pod ziemią uszkadzając uprawy, a kontrolowanie ich stanowi prawdziwe wyzwanie.

W ciągu ostatnich lat narażenie upraw na drutowce znacznie wzrosło, głównie w wyniku:

 • szybkiego rozwoju nowych gatunków, takich jak A.sordidus, o znacznie którszym cyklu życia (od 12 do 18 miesięcy
 • ograniczenia stosowania środków owadobójczych w glebie

Drutowce mogą powodować uszkodzenia rośliny od momentu siewu, aż do fazy 7/8 liści, a na niektórych polach stopień uszkodzenia roślin może być bardzo wysoki- nawet 70% dla kukurydzy ziarnistej i aż do 100% dla kukurydzy słodkiej. Bardzo wczesny atak drutowców może doprowadzić do ogromnych strat, dochodzących nawet do 40% plonów.

WŚRÓD ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ, ZAPRAWIANIE NASION ZAPRAWĄ FORCE 20CS, TO NAJWYGODNIEJSZY I NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY SPOSÓB BY UCHRONIĆ POLE PRZED CIĘŻKIMI USZKODZENIAMI PRZEZ SZKODNIKI.

product-lp-force-lineatus-img01.jpg

A. Lineatus

product-lp-force-sputator-img01.jpg

A. Sputator

product-lp-force-obscurus-img01.jpg

A. Obscurus

product-lp-force-sordidus-img01.jpg

A. Sordidus

Unikalny efekt gazowy dla zwiększonej skuteczności

Force 20 CS zapewnia skuteczną wczesną ochronę ziarna przed drutowcami i stonką kukurydzianą, zapewniając optymalne zbiory. Force 20 CS zapewnia pełne bezpieczeństwo ziarna w każdych warunkach i może być łączony z innymi metodami ochrony materiału siewnego.

Zaprawa nasienna Force - otoczka gazowa

Substancją czynną w zaprawie FORCE 20 CS jest teflutryna, związek chemiczny z grupy pyretroidów. FORCE 20 CS występuje w formie zawiesiny z mikrokapsuł.

Mechanizm działania

 • Teflutryna działa w sposób kontaktowy, oddziałując na układ nerwowy szkodników.
 • Rozprzestrzenia się ona wokół ziarnaków w postaci otoczki gazowej, odstraszając szkodniki i zabijając je, gdy dojdzie do kontaktu
 • Mikrokapsułowa formuła FORCE 20 CS umożliwia długotrwałe działanie.
 • Otoczka gazowa

Skuteczność w zwalczaniu drutowców

Zaprawa nasienna Force - wykres wschody

FORCE 20 CS charakteryzuje się bardzo wysoką skutecznością

Ochrona przed drutowcami 52-57 dni po siewie
-% roślin vs liczba wysianych nasion

Wczesny wigor i szybsze wschody nasion

Zaprawa nasienna Force - liczba roslin/ha

Efekt wigoru na wczesnym etapie siewu

Szybkość wschodów
Liczba roślin/hektar
11 prób, Francja 2013, bez narażenia na ataki szkodników

Pełne bezpieczeństwo nasion

product-lp-force-bezpieczenstwo-img02b.png

FORCE 20 CS zapewnia pełne bezpieczeństwo nasionom w każdych warunkach

 • Nasiona zaprawione FORCE oraz zaprawą fungicydową w porównaniu do nasion niezaprawionych (NT)
 • Nie zaobserwowano negatywnych efektów zarówno poddając nasiona stresowi suszy, jak i chłodu
Force - bezpieczeństwo
product-lp-force-kielkowanie-img03c.png

Force 20 CS zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa nasion po przechowywaniu oraz wysoki poziom kiełkowania i wigor nawet po 24 miesiącach od zaprawienia

Kiełkowanie standardowe

Cold test i test temperaturze pokojowej
Średnia z różnych partii nasion po 12 miesiącach (T+12) i po 24 miesiącach (T+24)

Średnia wigoru

Cold test i test temperaturze pokojowej
Średnia z różnych partii nasion po 12 ( T+12) i po 24 (T+24) miesiącach

Odpowiedzialne stosowanie zaprawionych nasion

Nie do spożycia przez ludzi i zwierzęta

product-lp-force-ikona-img01b.png

Przechowuj poza zasięgiem dzieci, zwierząt gospodarskich i dziko żyjących

product-lp-force-ikona-img02b.png

Stosuj odpowiednią odzież ochronną

product-lp-force-ikona-img03b.png

Myj ręce

product-lp-force-ikona-img04b.png

Nie zanieczyszczaj wody gruntowej i rowów

product-lp-force-ikona-img05b.png

Minimalizuj powstawanie pyłu w trakcie siewu

product-lp-force-ikona-img06b.png

Zasady ogólne

 • Zaprawione nasiona nie nadają się do spożycia przez ludzi i zwierzęta
 • Zaprawione nasiona należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, zwierząt gospodarskich i dziko żyjących.
 • Należy ostrożnie obchodzić się z opakowaniami po zaprawionych nasionach
 • Należy unikać kontaktu ze skórą i drogami oddechowymi oraz stosować odpowiednią odzież ochronną podczas przenoszenia nasion i czyszczenia sprzętu.
 • Umyć ręce i odsłoniętą skórę przed posiłkami i po pracy
 • W przypadku rozsypania nasion, należy je zebrać.
 • Zaprawione nasiona trzymać z dala od wód powierzchniowych.

Przed siewem

 • Przy otwieraniu worków z materiałem siewnym oraz przy napełnianiu i opróżnianiu siewnika należy unikać pyłu.

Po siewie

 • Nie należy pozostawiać pustych worków po nasionach ani resztek zaprawionego materiału siewnego poza wyznaczonymi do tego celu miejscami w gospodarstwie.
 • Należy upewnić się, że niewykorzystane zaprawione po nasionach przechowywane są w oryginalnych workach.
 • Nie należy używać pustych worków nasiennych do innych celów