KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Państwa danych jest Syngenta Polska Sp. z o.o., z  siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Szamocka  8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr.  KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub bezpośrednio ze Spółką, nr. infolinii: 223260601.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji tego prawnie uzasadnionego interesu, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania sprzeciwu wniesionego przez Państwa za uzasadniony, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu. W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji marketingowych na temat produktów Administratora, oferowanych promocji, organizowanych wydarzeń promocyjnych, prowadzonych programów lojalnościowych i innych akcjach marketingowych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Państwem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Nie  będą podlegali  Państwo decyzji, która opiera  się wyłącznie  na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Państwa sytuację. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, jednak konsekwencja niepodania danych będzie niemożność otrzymywania informacji marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz na potrzeby optymalizacji działań marketingowych, badaniu opinii, budowaniu relacji handlowych i wizerunku oraz na realizacji marketingu bezpośredniego, polegającego na kierowaniu zapytań o zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na e-mail lub numer telefonu oraz na wysyłce materiałów marketingowych i informacji o promocjach w drodze korespondencji pocztowej, jak również na realizacji wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection

P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych, wówczas podstawą dla udostępnienia danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty zajmujące się realizacją działań: PR, reklamowych, call center, promocyjnych i marketingowych na rzecz Administratora, oferujące wsparcie czynności administracyjno-biurowych, świadczą- ce usługi analityczne, informatyczne i hostingowe, świadczące usługi transportowe oraz z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, realizujące usługi księgowo-finansowe, audytorskie, kontrolne oraz prawne. Odbiorcą danych osobowych będzie także Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel. Dane osobowe przekazane zostaną do Szwajcarii na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria, USA), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Przysługują Państwu dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z Państwa szczególną  sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogą Państwo zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.