You are here

Strefy ochronne – dlaczego i jak należy je tworzyć?

Newsy
14.05.2021

Wreszcie nadszedł czas siewów kukurydzy. Trwają również zabiegi ochronne w wielu innych uprawach. Dlatego jest to doskonały czas na przypomnienie najważniejszych zasad dobrej praktyki rolnej. Jednym z jej elementów jest wyznaczanie stref ochronnych, zwanych także strefami buforowymi.

Strefa ochronna to pas roślinności oddzielający pole uprawne od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo. Jest to obszar, na którym nie stosuje się środków ochrony roślin. Strefa ochronna może być porośnięta trawą, krzewami lub drzewami. Może być także obsiana roślinami atrakcyjnymi dla owadów zapylających, tworząc dodatkowo przyjazne dla nich środowisko.

Strefy buforowe spełniają wiele funkcji – zapobiegają erozji gleby, chronią bioróżnorodność oraz zapobiegają kontaktowi oprysku z wodą i organizmami wodnymi, które się w niej znajdują i nie są celem oprysku. Tym samym stanowią jeden z podstawowych środków ostrożności zapewniających ochronę środowiska naturalnego.

Strefy ochronne – dlaczego i jak należy je tworzyć? - celuj w efekt zero

Jak wyznaczać strefy buforowe?

Przepisy dotyczące sposobu postępowania ze środkami ochrony roślin, zebrane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, określają minimalne szerokości stref ochronnych. Szerokości te stosujemy wtedy, gdy etykieta produktu nie zawiera informacji na temat wymaganych stref. I tak, zgodnie z rozporządzeniem:

  • w sąsiedztwie pasiek należy zachować minimum 20 metrów odległości od miejsca, gdzie wykonywany jest oprysk;
  • w sąsiedztwie dróg publicznych (z wyłączeniem dróg gminnych i powiatowych) odległość ta wynosi minimum 3 metry od krawędzi jezdni;
  • w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych strefa ochronna powinna mieć minimum 3 metry szerokości;
  • w pobliżu terenów nieużytkowanych rolniczo konieczne jest ustanowienie strefy ochronnej o szerokości minimum 1 metra.

Strefy ochronne określone w etykietach

W większości produktów etykieta zawiera jednak szczegółowe i obowiązkowe wytyczne nt. szerokości stref ochronnych. Zapisy z etykiety są najważniejsze i to nimi należy się kierować przystępując do wykonania oprysku. Warto dodać, że zalecenia na etykiecie stanowią wymóg prawny, a nieprzestrzeganie ich może skutkować np. poważnym zanieczyszczeniem środowiska lub wykształceniem odporności na daną substancję u organizmów zwalczanych.

Zachowanie stref ochronnych jest niezwykle ważne w przypadku herbicydów doglebowych stosowanych w uprawie kukurydzy. Najpopularniejsze z nich zawierają substancję czynną S-metolachlor. Jest ona skutecznym narzędziem w zrównoważonej walce z szerokim spektrum chwastów przy rotacji upraw. W przypadku tych herbicydów strefy ochronne powinny wynosić:

  • minimum 10 metrów szerokości w sąsiedztwie zbiorników i cieków wodnych;
  • od 1 metra do 10 metrów w zależności od produktu i stosowanych praktyk ograniczających znoszenie oprysku w pobliżu terenów nieużytkowanych rolniczo;
  • w przypadku rowów odwadniających z gospodarstw i dróg należy zachować odległość minimum 1 metra;
  • odległość od pasiek minimum 20 metrów a odległość od dróg minimum 3 metry.

Uwaga!

Są na rynku produkty, których stosowanie wymaga wyznaczenia jeszcze szerszych stref buforowych, tj. 15 czy nawet 30 metrów. Natomiast stosując rozpylacze redukujące znoszenie oprysku można szerokość stref buforowych odpowiednio zmniejszać.

Więcej informacji nt. dobrej praktyki rolnej i prawidłowego stosowania środków ochrony roślin znajdziesz na stronie www.rolnictwoodpowiedzialne.pl