You are here

Raport z realizacji w roku 2016Raport z realizacji w roku 2016

 


W tegorocznym raporcie

 

Tworzenie wartości dodanej
w sposób zrównoważony

Więcej

Postęp w realizacji planu
z podziałem na regiony

Więcej

Przyspieszenie w realizacji planu

Więcej

The Good Growth Plan w liczbach

Więcej

Tworzenie wartości dodanej w sposób zrównoważony

Jako firma z branży rolnej pomagamy rolnikom wyżywić szybko rosnącą populację naszej planety. Jednak nasze ambicje sięgają dalej: pragniemy robić to w sposób zrównoważony.

The Good Growth Plan to nie tylko działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa. To również regularne monitorowanie rezultatów, aby efekty naszych działań ukazać w konkretnych liczbach.

Tworzenie wartości dodanej w sposób zrównoważony - kukurydza

Przyspieszenie w realizacji planu

Ponad 3700 gospodarstw


Mamy dobrze rozwiniętą sieć ponad 3700 gospodarstw oraz wielu innych partnerów, ...

23 uprawy


... z którymi współpracujemy, aby pokazać i ocenić, w jaki sposób poprawić plony w 23 uprawach, …

42 państwa


... chronić środowisko oraz wspierać społeczności wiejskie i pracowników branży rolnej w 42 krajach.

The Good Growth Plan jest częścią strategii firmy Syngenta, która skupia się na rozpoznawaniu i zaspokajaniu najbardziej palących potrzeb naszych klientów. Wymaga to od każdego z naszych pracowników innowacyjności i przedsiębiorczości.

Problem zapewnienia żywności szybko rosnącej populacji jest bezspornym faktem. Codziennie na świecie przybywa niemal 200 tysięcy osób do wykarmienia, a jednocześnie coraz większy obszar ziemi uprawnej ulega erozji. Wielu ludzi produkujących żywność żyje w biedzie, a różnorodność biologiczna zanika. Pomoc rolnikom w walce z tymi wyzwaniami to część naszej misji i kluczowy element naszej strategii rozwoju.

Mamy plan, jak sprostać tym wyzwaniom – to The Good Growth Plan. Jego celem jest promowanie zrównoważonego rolnictwa i wzmacnianie działalności Syngenty poprzez realizację sześciu zobowiązań do 2020 roku. Plan ten jest niezbędny, aby zapewnić naszej firmie długą i zrównoważoną przyszłość. Jest on wynikiem długoterminowego planowania z uwzględnieniem konkretnych i ambitnych celów. Świadomie mierzymy wysoko oraz monitorujemy i sprawozdajemy efekty naszych działań.

Nasze postępy w realizacji planu mierzymy co roku na podstawie sześciu kluczowych wskaźników. Dodatkowe dane na ten temat publikujemy w naszym serwisie internetowym www.data.syngenta.com

Obecnie wykonujemy kolejny krok, chcąc zmierzyć nie tylko zasięg naszych działań, lecz także ich charakter i jakość. Dokonujemy oceny wpływu naszych programów na ludzi, społeczności i środowisko naturalne.

Zasady i priorytety wyznaczone przez The Good Growth Plan są głęboko wpisane w naszą działalność biznesową. Stopniowo wprowadzając pozyskiwaną wiedzę do naszej oferty handlowej udowadniamy, jakich namacalnych i mierzalnych korzyści dostarczamy rolnikom i społeczeństwu.

Przyspieszenie w realizacji planu - cele

Inicjatywa „Cele Zrównoważonego Rozwoju” ONZ podejmuje kwestię walki z nierównością, brakiem bezpieczeństwa i niesprawiedliwością. Składa się na nią szereg celów szczegółowych, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku.

Cele te łączą w sobie gospodarcze, społeczne i środowiskowe aspekty rozwoju, za priorytet stawiając zarządzanie zasobami naturalnymi na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Realizacja tych celów, oparta na poszanowaniu praw człowieka, ma dać równe szanse wszystkim uczestnikom procesu. Aby te cele osiągnąć, społeczeństwa powinny:

 • budować partnerstwa z udziałem wielu interesariuszy, rozwiązywać problemy dotyczące sprawowania władzy i inwestować w nowe technologie i nowe modele biznesowe
 • udostępniać lepszej jakości dane, mechanizmy monitorowania i odpowiedzialności, by przyspieszyć rozwój innowacyjności technologicznej.

Jaki wkład w realizację tych celów może mieć Syngenta?

Rolnictwo zmaga się dziś z wyzwaniem wyżywienia w sposób zrównoważony coraz większej liczby ludzi, która do 2030 roku prawdopodobnie sięgnie 8,5 miliarda. Od 2013 roku w ramach The Good Growth Plan realizujemy nasze zobowiązania na rzecz wspierania rolnictwa. Do 2020 roku planujemy:

 • poprawić zarządzanie zasobami naturalnymi w celu zwiększenia wydajności produkcji rolnej i minimalizacji negatywnych skutków zmian klimatu
 • wspierać regenerację ekosystemu niezbędną, by utrzymać wydajność produkcji w przyszłości
 • szerzyć wiedzę, potrzebną głównie małym gospodarstwom, aby i one miały swój udział w usprawnionej produkcji rolnej.

W jaki sposób The Good Growth Plan wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ?

The Good Growth Plan to proces, w którym uczymy się zarówno my, jak i osoby, z którymi współpracujemy. Jego wartość zależy w dużej mierze o tego, czy uda nam się przekazać zdobytą wiedzę rolnikom posiadającym małe i duże gospodarstwa, pracownikom rolnym, których szkolimy, oraz partnerom, którzy korzystają z udostępnionych przez nas publicznie danych.

Dziś posiadamy dobrze rozwiniętą sieć ponad 3700 gospodarstw. Współpracujemy z partnerami w 42 państwach, by pokazać i ocenić, co możemy poprawić w obszarze 23 upraw, ochronie środowiska oraz życiu społeczności wiejskich i pracowników branży rolnej. Sześć zobowiązań w ramach The Good Growth Plan pomaga nam obliczyć, w jakim stopniu przyczyniamy się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju przedstawionych w planie działań ONZ.

Przyspieszenie w realizacji planu

Zwiększyć wydajność upraw

Zwiększyć wydajność uprawPodnieść średnią wydajność największych światowych upraw o 20%, nie zwiększając zużycia wody, gleby i innych zasobów.

Co udało nam się osiągnąć do tej pory?


 • Dane z poziomu gospodarstw połączyliśmy z tzw. dużymi zbiorami danych, otrzymując bardziej spójne i pełne wyniki analiz
 • Wsparliśmy tworzenie ekosystemu ogólnodostępnych danych, aby zwiększać tempo innowacji
 • Zapoczątkowaliśmy rozpoznanie kluczowych czynników pozwalających w zrównoważony sposób zwiększyć produktywność z rokiem bazowym 2014

Średni wzrost produktywności z areału1


1,2%
Zwiększyć wydajność upraw - wykres
1na gospodarstwach referencyjnych w porównaniu z rokiem 2014

Sieć gospodarstw

  2016 2015 2014
Liczba gospodarstw referencyjnych 1039 1062 860
Liczba gospodarstw porównawczych 2694 2586 2738

W ciągu kolejnych 50 lat świat musi wyprodukować więcej żywności niż w ciągu ostatnich 10 tysięcy lat, jednocześnie bardziej wydajnie wykorzystując zasoby. Współpracujemy z rolnikami, którzy używają naszych produktów na co dzień, koncentrując się przede wszystkim na małych gospodarstwach, gdzie występuje największy potencjał zwiększania produktywności i tym samym poprawy bytu.

Pomiar efektów naszych działań

Aby przetestować i ocenić, co jest możliwe, stworzyliśmy sieć gospodarstw w 42 państwach, w których skupiamy się na 23 uprawach. W 11 państwach naszym priorytetem są przede wszystkim małe gospodarstwa, w których występuje największy potencjał zwiększania produktywności. Rolnicy z gospodarstw referencyjnych współpracują z naszym porównania i uzupełnienia analiz.

W 2016 r. zebraliśmy dane z 1039 gospodarstw referencyjnych stosujących protokoły Syngenty, oraz z 2694 losowo wybranych gospodarstw porównawczych, a następnie zestawiliśmy je ze sobą. W 2016 r. średni wzrost produktywności z jednostki areału dla wszystkich gospodarstw referencyjnych wyniósł 1,2%. Wynik ten był o 3,8 punktu procentowego wyższy niż dla gospodarstw porównawczych, gdzie odnotowano spadek produktywności z areału na poziomie 2,6%.

Ta rozległa sieć gospodarstw stale ewoluuje, na co wpływają zmiany w środowisku biznesowym. Na przykład obecnie nasze farmy referencyjne w Afryce i na Bliskim Wschodzie obejmują jedynie małe gospodarstwa, tak aby wesprzeć je w możliwie najlepszy sposób. Usprawniliśmy system pomiaru naszych wyników, aby mimo zmian w gospodarstwach referencyjnych utrzymywać konsekwencję działania i miarodajne rezultaty. Dodatkowe informacje dostępne są online pod adresem www.data.syngenta.com

Poprawa jakości naszych danych

Usprawniliśmy przepływ danych z The Good Growth Plan do rolników, aby otrzymywali wyniki najbardziej istotne z ich punktu widzenia.

Na wyniki gospodarstw wpływ ma wiele czynników, zarówno podlegających jak i nie podlegających kontroli. To, co sprawdza się dla jednego rolnika, uprawy lub lokalizacji, niekonieczne zadziała gdzie indziej. Im więcej danych analizujemy, tym większe mamy szanse zrozumieć, dlaczego tak się dzieje. Obecnie dysponujemy niespotykaną wcześniej ilością informacji z gospodarstw. Dzielimy się nimi bez ograniczeń i uzupełniamy na bieżąco o światowe dane dotyczące pogody, gleby i warunków uprawy.

Globalne bezpieczeństwo żywności to wyzwanie zbyt wielkie dla jednej organizacji. Tempo wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zależeć będzie od tego, jak chętnie ludzie i organizacje będą dzielić się między sobą informacjami. Bez wydajnej, globalnej infrastruktury danych rolniczych nasza otwartość i transparentność może mieć ograniczone znaczenie.

Aby wspomóc budowę tej infrastruktury dołączyliśmy do GODAN – inicjatywy na rzecz Globalnego Zbioru Publicznych Danych dotyczących Rolnictwa i Żywienia. Należy do niej dziś ponad 375 partnerów, takich jak władze państwowe, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa. Podczas szczytu GODAN w 2016 r. wspólnie zaprezentowaliśmy priorytety tworzenia skutecznego ekosystemu danych dla sektora – od angażowania interesariuszy po pozyskiwanie, udostępnianie i pracę nad danymi. Przygotowany na zlecenie Syngenty dokument, do którego informacje przekazali także nasi partnerzy – Grupa Konsultacyjna ds. Międzynarodowych Badań w Sektorze Rolnictwa (Consultative Group for International Agricultural Research), Inicjatywa na rzecz Publicznie Dostępnych Danych (Open Data Initiative), specjaliści z Agroknow i Agrimetrics – przyczynia się do rewolucji w naszej branży w zakresie otwartości danych.

Czego dowiadujemy się z naszych danych

We współpracy z partnerami zewnętrznymi prowadzimy szereg analiz i używamy komputerów do kojarzenia danych i badania modeli środowiskowych. Wykorzystanie inteligencji maszyn po- Więcej informacji na stronie www.goodgrowthplan.com zwoli nam uzyskać niedostępny wcześniej wgląd w różnego rodzaju wzorce i powiązania. Biorąc pod uwagę ogromną liczbę zmiennych, jest zbyt wcześnie na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków na temat tego, co stanowi klucz do zrównoważonego wzrostu produktywności.

Zbieramy dane z całego roku, by obliczyć globalne średnie dla gospodarstw referencyjnych i porównawczych. W niniejszym raporcie koncentrujemy się na tym, jak efektywnie użytkuje się glebę, środki ochrony roślin i substancje odżywcze. Szczegółowo opisujemy wyniki małych gospodarstw, które osiągnęły upragniony wzrost produktywności na poziomie 8%, podczas gdy w większych gospodarstw wyniósł on średnio 1,2%.

Wysokość plonów i wydajność stosowania pestycydów na polach uprawnych wydają się wiązać z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak presja ze strony szkodników, niekorzystne warunki atmosferyczne oraz dostęp do szkoleń i naszej wiedzy agronomicznej. Na przykład wydajność stosowania pestycydów w tym roku była w ogólnym rozrachunku niższa, choć gospodarstwa referencyjne osiągnęły pod tym względem lepsze wyniki niż gospodarstwa porównawcze. 

Co dalej?


Każdy sezon uprawny daje nam i naszym partnerom coraz więcej danych, pozwalających odkryć klucz do bardziej produktywnego rolnictwa. W roku 2017 kładziemy szczególny nacisk na zwiększanie korzyści dla rolników uczestniczących w naszej sieci referencyjnej. Możemy analizować ich dane, przekazywać optymalne zalecenia lub wspierać wielostronne partnerstwa, które stanowią zachętę do zrównoważonych usprawnień na polach. Na przykład nasz program o nazwie Fruit Quality Contract pomaga rolnikom spełnić restrykcyjne standardy wymagane przez łańcuch dostaw żywności. Publikując dane w sposób otwarty i transparentny, budujemy zaufanie publiczne. Dbamy także o zaufanie rolników, chroniąc ich prywatność oraz zapewniając kontrolę nad ich danymi i wynikami.

Zwiększyć wydajność upraw

Uzyskać jak najwięcej z każdego hektara


Tanner Tanke uprawia soję, buraki cukrowe oraz pszenicę w amerykańskim stanie Dakota Północna. Jako rolnik referencyjny na potrzeby The Good Growth Plan monitoruje wielkość zasobów niezbędnych do osiągnięcia plonów. Znając wydajność środków produkcji w gospodarstwie łatwiej jest mu obliczyć nie tylko swój wynik finansowy, lecz także sprawić, by jego gospodarstwo działało w sposób bardziej zrównoważony. Dzięki temu może uzyskać maksymalny plon z każdego hektara.

Ratować ziemię uprawną

Ratować ziemię uprawnąPoprawić urodzajność 10 milionów hektarów ziemi uprawnej będącej na krawędzi degradacji

Co udało nam się osiągnąć do tej pory?


 • Do oferty handlowej dodaliśmy zintegrowane protokoły ochrony gleby, co stanowi dodatkową korzyść dla rolników
 • Kontynuujemy promowanie dobrych praktyk zarządzania glebą
 • Stworzyliśmy wspólne platformy dla wielostronnych partnerstw, które promują praktyki rolnicze chroniące glebę i środowisko przed degradacją

Korzyści dla ziemi uprawnej1 w mln ha


4,3 mln
Ratować ziemię uprawną - wykres
1Kumulatywnie od roku bazowego 2014

Złe praktyki rolnicze narażają glebę na erozję wywołaną działaniem wiatru i deszczu, przez co miliony hektarów tracą urodzajność. Co roku świat traci tyle ziemi uprawnej, ile potrzeba do wyprodukowania 20 mln ton zbóż.

W Konwencji ONZ w sprawie Zwalczania Pustynnienia (UNCCD) podano, że około 52% ziemi wykorzystywanej w rolnictwie jest średnio lub ciężko dotknięte degradacją gleby. Istnieje pilna potrzeba podjęcia odpowiednich działań przez władze oraz sektor rolnictwa, by przywrócić żyzność istniejących ziem uprawnych i zapobiec ich dalszej degradacji. Wyraźnie mówi o tym ONZ w Celach Zrównoważonego Rozwoju.

Pomiar efektów naszych działań

Chcąc zwiększyć świadomość rolników w tej kwestii, promujemy praktyki rolnicze ograniczające degradację gleby oraz zachowujące jej bioróżnorodność. Zachęcamy m.in. do właściwego zmianowania oraz utrzymywania stałej pokrywy roślinnej. W 2016 r. wdrożyliśmy nasze rozwiązania na kolejnych 1,9 mln hektarów ziemi, co daje łącznie 4,3 mln hektarów i tym samym zbliża nas do realizacji celu na rok 2020, czyli 10 mln hektarów. Znaczący wzrost w roku 2016 wynikał przede wszystkim z lepszego zintegrowania praktyk dotyczących ochrony gleby z naszymi ofertami handlowymi, które obecnie obejmują około 70% areału.

Propagowanie pozytywnych zmian

Włączenie praktyk ochrony gleby do szkoleń i protokołów produktowych pomaga nam dostosowywać naszą ofertę handlową do indywidualnych potrzeb klientów. W 2016 r. rozpoczęliśmy badania profili glebowych na polach, gdzie stosowane są nasze produkty oraz oferty zintegrowane (nasiona i środki ochrony roślin). Dzięki temu możemy pomóc rolnikom zwiększyć ich wkład w wysiłki na rzecz ochrony gleby. Na przykład nasz jęczmień hybrydowy HYVIDO® charakteryzuje się m.in. głębokim systemem korzeniowym, który przy zastosowaniu rotacji upraw i odpowiedniemu nawożeniu przyczynia się do utrzymania żyzności gleby.

Praktyki rolnicze zapobiegające degradacji gleby i środowiska mają solidną podstawę naukową. Naszym celem jest promowanie skutecznego transferu wiedzy i technologii, by pomóc rolnikom i pozostałym osobom związanym z branżą rolną dostosowywać je do warunków lokalnych. Choć proces ten przyniesie korzyści dla gospodarstw wszystkich rozmiarów, jedno uniwersalne rozwiązanie nie istnieje. Sposób ochrony gleby należy dostosować do lokalnego środowiska i upraw, a najlepsze wyniki osiąga się przy połączeniu sprawdzonej wiedzy naukowej z lokalnym doświadczeniem. W ten sposób rolnictwo, a także zależne od niego społeczności, staną się bardziej odporne na wyzwania takie jak np. zmiany klimatu.

Angażujemy środowiska działające na rzecz ochrony gleby, by promować praktyki rolnicze zapobiegające jej degradacji. Uczestniczymy też w ważnych konwencjach, np. podczas Światowego Dnia Walki z Pustynnieniem w 2016 r. w Pekinie Syngenta przedstawiała punkt widzenia branży rolniczej. Promujemy korzyści płynące z ochronnych praktyk rolniczych wśród rolników i pokazujemy im, w jaki sposób pomagają one walczyć ze skutkami zjawisk takich jak np. susza. Zobaczenie czegoś na własne oczy pozwala w to uwierzyć, dlatego inwestycje w pola i gospodarstwa pokazowe stanowią kluczowy element naszych wysiłków na rzecz edukowania i transferu technologii

Co dalej?


W 2017 r. będziemy pracować z partnerami – ekspertami w ramach pilotowania ocen oddziaływania ośmiu projektów ochrony gleby we wszystkich najważniejszych dla naszej działalności regionach. Te środowiskowe i społecznogospodarcze oceny pomogą zwiększyć tempo zmian pokazując wyraźniej, jakiej stopy zwrotu mogą oczekiwać rolnicy. Ukażą także natychmiastowe benefity, jak np. oszczędności na paliwie do ciągników, które pojawią się na długo przed korzyściami długoterminowymi, takimi jak odporność na zmiany klimatu.
Będziemy kontynuować współpracę z partnerami handlowymi, tworząc i promując otwarte platformy łączące technologie, maszyny, rozwiązania finansowe i edukacyjne. W dalszym ciągu będziemy współpracować z UNCCD w ramach Akademii Liderów Zarządzania Glebą (Soil Leadership Academy), by zwiększać świadomość oraz poczucie konieczności podjęcia pilnych działań wśród decydentów w sprawach zdrowej i żyznej gleby.

Ratować ziemię uprawną

Inwestowanie w glebę


Péter Szabadka wie, że dbanie o glebę to inwestycja w przyszłość. Peter w swoim rodzinnym gospodarstwie na Węgrzech uprawia różne rośliny z wykorzystaniem rozwiązania CONTIVO®. Rozwiązanie to promuje ochronne praktyki rolnicze, pozwalając zmniejszyć erozję gleby oraz zachować jej żyzność i zdrowotność. Peter podkreśla, że korzysta na tym nie tylko środowisko, lecz także produktywność jego gospodarstwa.

Wspomagać bioróżnorodność

Wspomagać bioróżnorodnośćZwiększyć bioróżnorodność 5 milionów hektarów ziemi uprawnej

Co udało nam się osiągnąć do tej pory?


 • Opracowaliśmy nową metodologię ocen środowiskowych i społeczno-ekonomicznego wpływu działań na rzecz bioróżnorodności w środowisku rolniczym
 • Podjęliśmy współpracę ze społecznością zajmującą się ochroną przyrody, by informować o wadze zachowania ciągów krajobrazowych
 • Nasza współpraca z Nature Conservancy przysporzyła korzyści dla 2,8 mln hektarów ziemi w Brazylii

Korzyści dla ziemi uprawnej1 w mln ha


4,9 mln
Wspomagać bioróżnorodność - wykres
1Kumulatywnie od roku bazowego 2014

Zrównoważone rolnictwo zależy od różnorodności biologicznej – dotyczy to zarówno hodowli roślin, zapylania, jak i różnorodności żywności. Od tego kluczowego zasobu zależni są nasi klienci, jak również nasza produkcja materiału siewnego.

Bioróżnorodność cierpi na skutek utraty lub fragmentacji siedlisk wielu gatunków, które w ostatnich dziesięcioleciach postępują w niespotykanym wcześniej tempie. Zagrożenie zwiększają dodatkowo zmiany klimatu. Promujemy i wspieramy działania na rzecz ochrony i wzbogacania bioróżnorodności, przede wszystkim poprzez zarządzanie położoną na krawędzi pól uprawnych i cieków wodnych mniej urodzajną ziemią i tworzenie na niej bogatych siedlisk dla dzikich gatunków. Działania te uznawane są za największą szansę na poprawę bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym.

Pomiar efektów naszych działań

Pragniemy przywrócić rolnikom rolę opiekunów ziemi uprawnej, choć jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że mają oni rodziny na utrzymaniu i biznes, który ma przynosić zyski. Aby przekonać rolników i decydentów do naszych argumentów, musimy przełożyć korzyści na język liczb i wyjaśnić szczegółowo, jakiego zwrotu z inwestycji mogą oczekiwać. Dlatego opracowaliśmy metodologię oceny wpływu, której pilotażową próbę przeprowadziliśmy w ośmiu lokalizacjach w Azji, Europie, Ameryce Łacińskiej i Ameryce Północnej. Oceny te prowadzi firma Arcadis, czołowa globalna firma doradcza zajmująca się zasobami naturalnymi. Oceny mają na celu zmierzyć korzyści dla rolników jak i szersze korzyści społeczno-gospodarcze.

Do tej pory zaangażowaliśmy się w programy działające na terenie 34 państw, obejmujące 4,9 mln hektarów ziemi. Jest to dowód na wielki sukces naszego partnerstwa z interesariuszami, a w szczególności z Nature Conservancy w Brazylii, która to organizacja w 2016 r. objęła opieką 2,8 mln hektarów ziemi. Celem projektu Soja+Verde jest odbudowa lasów deszczowych w krajobrazie rolniczym. Znaczący, pozytywny wpływ na bioróżnorodność osiągnęliśmy dzięki nowemu podejściu do ciągów krajobrazowych. W wyniku tego już dziś zbliżamy się do 5 mln hektarów, które postawiliśmy sobie za cel osiągnąć do roku 2020.

Stymulowanie koncepcji i działań

Naszym celem jest przewodnictwo zarówno w zakresie koncepcji jak i działań praktycznych – od publikacji artykułów technicznych i szukania argumentów zachęcających do działań aż po przekazywanie nasion, pokazy, szkolenia i wiedzę fachową wspierającą te działania.

Rozwiązania na rzecz różnorodności biologicznej integrujemy z naszą ofertą handlową. Dlatego rozbudowujemy szeroką sieć partnerów: władz regionalnych, gmin, organizacji pozarządowych, rolników i przedstawicieli świata nauki.Rolnicy chcą dowodów na oferowane im korzyści, więc typowym pierwszym krokiem jest zawarcie partnerstwa z lokalnym uniwersytetem i utworzenie poletek pokazowych.

Aby potwierdzić słuszność naszego podejścia, blisko współpracujemy również z organami ds. ochrony przyrody. Wspólnie z Radą Światowego Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development) stworzyliśmy koalicję przedsiębiorstw, instytucji oraz osób działających na rzecz ochrony środowiska, aby opracować dokument z wytycznymi dotyczącymi wieloaspektowych korzyści promowania korytarzy bioróżnorodności w krajobrazie rolniczym. Część tych prac została przedstawiona podczas Konwencji ONZ na temat bioróżnorodności, która odbyła się w grudniu 2016 r.

Promowanie działań w ramach łańcucha wartości

Kluczowym celem jest włączenie bioróżnorodności (obok ochrony wody i gleby) do listy priorytetów partnerów w łańcuchu wartości. Zachęcamy ich więc do ujęcia bioróżnorodności w zestawie kryteriów koniecznych do spełnienia przez dostawców produktów rolnych. Cieszymy się, że coraz większa liczba producentów żywności patrzy na ten aspekt jak na niezbędny element swojej odpowiedzialności wobec środowiska i klientów. Niektórzy z nich reklamują nawet ten fakt na opakowaniach swoich produktów.

Co dalej?


W 2017 r. kontynuujemy współpracę z partnerami na rzecz ułatwienia i obniżenia kosztów tworzenia przez rolników wysokowartościowych siedlisk naturalnych na granicy pól uprawnych. Chcemy także włączyć tę koncepcję do naszej oferty handlowej. W dalszym ciągu będziemy też promować działania na rzecz różnorodności biologicznej wśród szerokiego grona interesariuszy, opierając się na wynikach naszych badań.

Wspomagać bioróżnorodność

Zachowanie ziemi uprawnej dla następnych pokoleń


Luciane Copetti zajmuje się uprawą ziemi, ale jest także Sekretarzem ds. Środowiska w regionie Lucas do Rio Verde, ważnego ośrodka produkcji soi w Brazylii. Jest czołową postacią ruchu mobilizującego rolników, władze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa do tworzenia obszarów ochrony lasów wśród licznych działających tu gospodarstw. Luciane wspiera projekt Soja+Verde, tj. partnerstwo The Nature Concervancy i firmy Syngenta na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Wspierać małe gospodarstwa

Wspierać małe gospodarstwaDotrzeć do 20 milionów małych gospodarstw i umożliwić im podniesienie wydajności o 50%

Co udało nam się osiągnąć do tej pory?


 • Zwiększyliśmy wydajność ziemi uprawnej w małych gospodarstwach referencyjnych o 8%
 • Nawiązaliśmy współpracę z partnerami zewnętrznymi, co pozwoliło zwiększyć zasięg ocen oddziaływania społecznego
 • Poprzez współpracę z partnerami takimi jak np. Inicjatywa na rzecz Zrównoważonej Produkcji Winogron Deserowych w Indiach (Sustainable Table Grapes Initiative in India) zajęliśmy się konkretnymi problemami, przed jakimi stoją rolnicy.

Małe gospodarstwa, do których udało się dotrzeć1 w mln ha


16,6 mln
Wspierać małe gospodarstwa - wykres
1Za pośrednictwem działań sprzedażowych

Małe gospodarstwa mają kluczowe znaczenie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego, jednak bardzo często ponoszą duże ryzyko finansowe i otrzymują niewielki zwrot z inwestycji. Codziennie 180 tysięcy osób opuszcza wieś, by zamieszkać w mieście.

Ponad połowa naszej sprzedaży realizowana jest w krajach rozwijających się, w których dominują małe gospodarstwa. Tak jest w szczególności w Afryce, Azji i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej. Ponieważ nasz kontakt z małymi gospodarstwami ma zazwyczaj charakter pośredni i odbywa się poprzez dostawców naszych produktów, wykorzystujemy dane dotyczące wolumenu sprzedaży, by obliczyć do ilu małych gospodarstw udało nam się dotrzeć.

W 2016 roku sprzedaż do małych gospodarstw spadła ze względu na niekorzystne warunki pogodowe i zmiany w naszych strategiach docierania na rynki. W wyniku tego liczba małych gospodarstw, do których udało się dotrzeć w ramach działań sprzedażowych, zmalała do 16,6 mln (w 2015 r. było to 17,2 mln). Mimo tego jesteśmy przekonani, że do roku 2020 uda nam się zrealizować cel dotarcia do 20 mln takich gospodarstw.

Wzrost produktywności małych gospodarstw możliwy jest dzięki połączeniu najnowocześniejszych produktów dostępnych w opakowaniach odpowiadających potrzebom małych gospodarstw oraz niezbędnym szkoleniom dotyczących ich skutecznego stosowania. Nasze postępy w zakresie poprawy produktywności małych gospodarstw mierzymy za pośrednictwem sieci gospodarstw referencyjnych, w ramach której mamy już 73 małe gospodarstwa. Średni wzrost produktywności tych gospodarstw w 2016 roku wyniósł 8%. Prowadzimy też ocenę korzyści z tego tytułu w formie ocen oddziaływania społecznego.

Pomiar efektów naszych działań

Dotarcie do większej liczby małych gospodarstw to środek do celu, którym jest dla nas zdobycie większego wpływu na poziom życia i dobrobyt rolników oraz społeczności, w których żyją.

Aby zobaczyć szerszy obraz tego, co oferujemy poprzez nasze produkty i usługi, podjęliśmy współpracę z Ośrodkiem Analiz Zrównoważonych Rynków (Sustainable Markets Intelligence Center – CIMS) oraz innymi partnerami, w tym Laboratorium Zrównoważonej Żywności (Sustainable Food Lab), aby opracować nową metodologię oceny oddziaływania. Dzięki temu wszystkie nasze oceny oddziaływania społecznego są prowadzone w sposób spójny i dają możliwość zmierzenia wpływu naszych działań w aspektach gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Pozwalają także na uwzględnienie szerszej gamy czynników, takich jak np. bezpieczeństwo rolników i pracowników sektora rolnego.

Skoordynowane podejście pozwoli zwiększyć liczbę prowadzonych ocen dzięki współpracy z wieloma partnerami i dostosowaniu indywidualnych badań do potrzeb poszczególnych państw, kultur i upraw. Odbędzie się to przy zachowaniu rygorystycznej metodologii oraz spójnych i porównywalnych wyników. Obecnie testujemy to w nowe podejście w Indonezji.

Powyższe prace wspiera nasze nowe, globalne partnerstwo z Solidaridad – międzynarodową organizacją na rzecz rozwoju, która od ponad 45 lat walczy o sprawiedliwość społeczną i zrównoważoną produkcję żywności. Cele tej organizacji są zbieżne z celami The Good Growth Plan, a organizacja cieszy się zasłużonym uznaniem dzięki współpracy z przedsiębiorcami w ramach łańcucha wartości na rzecz realizacji praktycznych działań poprawiających warunki życia i pracy rolników.

Przekucie wiedzy na działania

W 2016 r.otrzymaliśmy wyniki trzech ocen oddziaływania społecznego, przeprowadzonych w 2015 r. w Chinach, Indiach i Meksyku. Dzięki nim lepiej rozumiemy naszą współpracę z małymi gospodarstwami w tych krajach. Pozwoli nam to ulepszyć modele docierania na rynki i zwiększyć korzyści, które oferujemy rolnikom i społecznościom rolniczym, np. poprzez pomoc w zapewnieniu bardziej rygorystycznego wdrażania praktyk bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

Nie wszystkie problemy, które identyfikujemy, możemy rozwiązać sami. Więcej informacji na stronie www.goodgrowthplan.com Priorytetowe znaczenie nadajemy tym czynnikom, na które mamy bezpośredni wpływ, jednocześnie aktywnie rozwijając współpracę z partnerami mogącymi być motorem szerszych zmian. Na przykład w Indiach uzyskaliśmy cenne informacje dotyczące problemów wynikających z braku dostępu rolników do źródeł mikrofinansowania. Odkryliśmy też, że zarówno w Chinach jak i w Indiach istnieje zapotrzebowanie na skuteczniejszy recykling opakowań po środkach ochrony roślin.

Jednym z obiecujących przykładów jest Inicjatywa na rzecz Zrównoważonej Produkcji Winogron Deserowych w Indiach (Sustainable Table Grapes Initiative in India), w ramach której jesteśmy jednym z partnerów przekazującym informacje nt. protokołów zrównoważonej uprawy. Indie są jednym z największych na świecie eksporterów winogron deserowych do Unii Europejskiej. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła niebotycznie, jednak dalsze sukcesy zależeć będą od postępu w obszarach takich jak pozostałości pestycydów. Inicjatywa, koordynowana przez IDH – Inicjatywę na rzecz Zrównoważonego Handlu (Sustainable Trade Initiative), skupia różnych interesariuszy – od rolników w Indiach po sprzedawców detalicznych w UE, a jej celem jest nadanie zrównoważonego charakteru całej branży.

Co dalej?


W kolejnym roku będziemy dalej rozwijać współpracę z partnerami zewnętrznymi, aby rozwiązywać problemy strukturalne małych gospodarstw, takie jak dostęp do finansowania, technologii i rynków zbytu. Będziemy także przygotowywać nowe oceny oddziaływania społecznego w Brazylii, Gwatemali, Indonezji i Meksyku, wykorzystując naszą nową metodologię.

Wspierać małe gospodarstwa

Poprawa plonów i warunków życia


Priscar Mwangangi uprawia pomidory, paprykę i kukurydzę na niewielkiej działce w Kenii. Silne opady deszczu, choroby roślin i nasiona dające niski plon uniemożliwiają jej spełnienie marzenia, jakim jest uprawa zdrowych roślin przez cały rok. Dzięki szkoleniu i wysokiej jakości produktom Syngenty jej gospodarstwo obecnie dobrze prosperuje. Priscar pokazuje rolnikom w swojej społeczności, w jaki sposób mogą zwiększyć plon i poprawić warunki swojego życia.

Promować bezpieczeństwo

Promować bezpieczeństwoPrzeszkolić w zakresie bezpieczeństwa pracy 20 milionów osób zatrudnionych w rolnictwie, szczególnie w krajach rozwijających się

Co udało nam się osiągnąć do tej pory?


 • Wzmocniliśmy i zwiększyliśmy zasięg inicjatywy na rzecz szkoleń trenerów w ramach nowego programu Master Trainer Program
 • Nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami, aby poprawić transfer wiedzy

Osoby przeszkolone z bezpiecznego użytkowania ś.o.r.1 w mln


17,2 mln
Promować bezpieczeństwo - wykres
1Kumulatywnie od roku bazowego 2014

Jesteśmy współodpowiedzialni za pomoc w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Dotyczy to szczególnie małych gospodarstw, zwłaszcza w krajach rozwijających się, gdzie często nie ma dostępu do wiedzy o tym, w jaki sposób skutecznie, odpowiedzialnie i bezpiecznie stosować środki ochrony roślin.

Pomiar efektów naszych działań

W 2016 r. dotarliśmy ze szkoleniami w zakresie bezpieczeństwa oraz inicjatywami na rzecz bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin do 6,8 mln osób. Było to możliwe dzięki włączeniu szkoleń w nasze działania handlowe. Od 2014 r. przeszkoliliśmy w sumie 17,2 mln ludzi i jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia założonego celu 20 mln do roku 2020. Właściciele małych gospodarstw stanowią około 70% osób, które szkolimy w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, co odbywa się w ramach szerszych szkoleń nt. efektywnego stosowania naszych produktów.

Zwiększanie naszego potencjału szkoleniowego

Cały czas szukamy sposobów, aby poszerzyć zasięg i poprawić jakość naszych szkoleń z bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Kluczowy jest tu nasz program szkoleń dla trenerów, który wprowadza nasze zespoły sprzedażowe w tajniki prowadzenia wysokiej jakości szkoleń. W 2016 r. stworzyliśmy zespół tzw. Trenerów Głównych – Master Trainers, w skład którego wchodzą pracownicy różnych działów, a nie tylko eksperci ds. stosowania środków ochrony roślin. Chcemy, aby każde z terytoriów posiadało przynajmniej jednego Trenera Głównego, odpowiedzialnego za szkolenie innych trenerów. W pierwszym roku działania nasz program objął ponad 50% terytoriów, w tym wszystkie, na których docieramy do małych gospodarstw.

Kształtowanie prawidłowych postaw

Skuteczne szkolenia będą mieć długotrwały wpływ na postawy rolników. Aby zmaksymalizować ich efektywność musimy sprawić, że pracownicy sektora rolnego w pełni zrozumieją wszystkie nasze zalecenia oraz ich wagę. Dążymy do tego, by przestrzeganie zaleceń w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej i przestrzeganie instrukcji na etykiecie produktu stały się dla rolników instynktowne.

Jednym z wyników Warsztatów Bezpieczeństwa Rolników (Farmer Safety Workshop) w 2015 r. było stworzenie wspólnej z organizacją Solidaridad grupy roboczej, mającej na celu zgłębienie postaw rolników i opracowanie metod poprawy przekazywania i praktycznego wdrażania zdobytej wiedzy.

Nasze partnerstwo z Solidaridad w zakresie szkoleń stanowi część szerszej współpracy na rzecz wspierania małych gospodarstw, która obejmuje także takie elementy jak zwiększanie ich potencjału i produktywności.

Co dalej?


W następnym roku zamierzamy zaangażować kolejne organizacje w dyskusję nad zmianą postaw. Aby pomóc rolnikom zrozumieć prawdziwą wartość bezpiecznego stosowania środków chemicznych, musimy zaangażować w działania więcej uczestników łańcucha wartości. Będzie to priorytetem drugich Warsztatów Bezpieczeństwa Rolników, podczas których pragniemy poszerzyć udział sektora prywatnego, organizacji pozarządowych i przedstawicieli środowisk naukowych. To one miały bowiem największy wkład w pierwsze warsztaty.

Promować bezpieczeństwo

Dzielenie się wiedzą o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin


Shi Lijie, która uprawia kukurydzę i ryż w prowincji Liaoning w Chinach, została przeszkolona przez firmę Syngenta z bezpiecznego stosowania pestycydów 10 lat temu. Shi dowiedziała się, jak bezpiecznie stosować i przechowywać środki ochrony roślin wdrażając „Pięć Złotych Zasad”. Teraz sama prowadzi szkolenia dla Syngenty w obrębie swojej społeczności, aby zwiększyć świadomość jej członków na temat bezpieczeństwa.

Dbać o każdego pracownika

Dbać o każdego pracownikaDążyć do zapewniania uczciwych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw

Co udało nam się osiągnąć do tej pory?


 • Do końca 2016 r. wszyscy nasi dostawcy materiału siewnego w Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii objęci zostali Programem na rzecz Zapewnienia Uczciwych Warunków Pracy (Fair Labor Program)
 • 73% naszych gospodarstw produkujących kwiaty posiada certyfikat GLOBAL G.A.P., a 24% posiada ocenę G.R.A.S.P.
 • Dwie trzecie dostawców środków chemicznych zostało objętych Programem Zrównoważonej Działalności Dostawców (Supplier Sustainability Program)

Odsetek gospodarstw produkujacych materiał siewny objetych Programem na rzecz Zapewnienia Uczciwych Warunków Pracy


82%
Dbać o każdego pracownika - wykres

Jesteśmy świadomi ponoszenia odpowiedzialności za to, by nasz łańcuch dostaw spełniał najwyższe standardy etyczne, szczególnie w krajach rozwijających się. Oferowanie pracownikom uczciwych i atrakcyjnych warunków pracy pomoże zatrzymać odpływ ludności do miast, który może zniweczyć wysiłki na rzecz zwiększenia produkcji.

Zobowiązaliśmy się do zapewnienia uczciwych warunków pracy na każdym etapie łańcucha dostaw. Nie jest to zadanie łatwe, szczególnie w obszarze łańcucha dostaw materiału siewnego, w którym uczestniczy niemal 30 tysięcy gospodarstw.

Od 2004 r. współpracujemy z Fair Labor Association (FLA) – Stowarzyszeniem na rzecz Uczciwej Pracy, by rozwijać Program na rzecz Zapewnienia Uczciwych Warunków Pracy, wymagający od dostawców przestrzegania praw pracowniczych w ośmiu obszarach. Do obszarów tych należą: stosunki pracownicze, brak dyskryminacji, nękania i wykorzystywania, praca przymusowa, praca dzieci, wolność zgromadzeń i sporów zbiorowych, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, godziny pracy oraz wynagrodzenie.

Pomiar efektów naszych działań

Co roku naszym celem jest przeprowadzenie audytów zgodności z kryteriami w tym zakresie w 20% gospodarstw w każdym kraju. Ustalenia z audytów pozwalają nam opracować plany działań naprawczych i plany poprawy samego programu. W obszarach o wyższym ryzyku FLA niezależnie kontroluje dodatkowe 2 do 5% gospodarstw i publikuje swoje wyniki. Wnioski z audytu FLA, łącznie z planami naprawczymi Syngenta i raportami z postępów w ich realizacji, są dostępne w serwisie internetowym FLA1.

W 2016 r. ukończyliśmy realizację programu w Chinach, Kolumbii, Meksyku i Paragwaju. Pod koniec roku program obejmował ponad 24 tysięcy dostawców, reprezentujących 82% naszego łańcucha dostaw materiału siewnego. Nieznaczny spadek o 2 punkty z 84% w 2015 r. wynika z dostosowania do zapotrzebowania lokalnych rynków na produkcję materiału siewnego w kilku państwach ujętych w programie. Obecnie plan obejmuje 100% dostawców w Ameryce Łacińskiej, Azji i Oceanii i we wszystkich państwach, które uznawane są za państwa podwyższonego ryzyka w zakresie praw pracowniczych. W ciągu roku sprawdziliśmy zgodność w 4,5 tys. gospodarstw, stanowiących 18% gospodarstw ujętych w programie2. W tym samym okresie FLA zrealizowało blisko 20 niezależnych kontroli, wizytując około 200 gospodarstw zatrudniających około 2 tysiące osób.

Ustalenia z naszych audytów pokrywają się w większości z wnioskami z kontroli FLA. Choć w niektórych regionach pewne kwestie wysuwają się na pierwszy plan, istnieją także ogólniejsze tematy, takie jak zgodność z wymogami bezpieczeństwa i zaufanie do istniejących mechanizmów zgłaszania skarg.

Szczególnie dużym wyzwaniem w chwili obecnej jest kwestia przestrzegania postanowień o płacy minimalnej dla robotników w gospodarstwach produkujących dla nas materiał siewny w Indiach. Jest to dobrze udokumentowany problem rolnictwa w Indiach, gdzie stawki wynagrodzeń różnią się – często znacznie – od obowiązkowej płacy minimalnej. W 2016 r. w Hyderabadzie zorganizowaliśmy spotkanie wielu stron na ten temat z udziałem FLA. W spotkaniu wzięło udział 11 spółek reprezentujących 80% sektora nasion hybrydowych w Indiach oraz 21 przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego reprezentujących związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytuty badawcze i agencje wielostronne. Obecni byli także rolnicy i pracownicy branży rolnej obydwu płci.

W oparciu o informacje przekazane przez uczestników spotkania uruchomiliśmy dwa projekty pilotażowe – jeden dotyczący kukurydzy, a drugi ostrej papryki – obejmujące łącznie około 3 tysiące pracowników i mające na celu rozwiązanie problemu wypłaty robotnikom uzgodnionego wynagrodzenia. Inne firmy uczestniczące w dialogu także zobowiązały się do uruchomienia programów pilotażowych w tym zakresie w swoich sieciach dostawców.

Certyfikowanie naszych dostawców kwiatów

W obszarze produkcji kwiatów również trwają prace nad uzyskaniem wiodących w tej branży certyfikatów GLOBALG.A.P. i G.R.A.S.P. dla wszystkich prowadzonych przez Syngentę oraz zewnętrznych miejsc zajmujących się produkcją dla biznesu kwiatowego. Do programu szybko przyłączyli się nasi główni dostawcy i do końca roku 73% gospodarstw posiada- Więcej informacji na stronie www.goodgrowthplan.com ło certyfikat zgodności z GLOBALG.A.P., a 24% przeszło pozytywnie ocenę G.R.A.S.P. W niektórych krajach największym wyzwaniem okazało się znalezienie audytorów, którzy posiadaliby uprawnienia do badania zgodności z normami GLOBALG.A.P. i G.R.A.S.P.

Audyt dostawców środków chemicznych

W 2015 r. dołączyliśmy do inicjatywy Razem dla Zrównoważonego Rozwoju (Together for Sustainability – TfS), która wykorzystuje środki pozyskane od członków, aby zwiększać wydajność i częstotliwość audytów u ich dostawców. Inicjatywa ocenia szeroki zakres kryteriów, w tym przestrzeganie praw pracowniczych.

W 2016 r. roku przeprowadziliśmy analizy ryzyka dla wszystkich naszych dostawców środków chemicznych o określonym progu wartości zakupów. Podzieliliśmy ich pod względem ryzyka dla zrównoważonej działalności na grupę wysokiego, średniego i niskiego ryzyka. Naszym celem jest objęcie Programem na rzecz Zrównoważonej Działalności Dostawców wszystkich dostawców z grupy wysokiego i średniego ryzyka. W 2016 r. 2/3 naszych docelowych dostawców objętych było naszym wewnętrznym audytem BHP i ochrony środowiska lub Programem dla Dostawców TfS.

1www.fairlabor.org/affiliate/syngenta
2W niektórych państwach sezon upraw wciąż trwał, gdy zbieraliśmy dane z objętego raportem roku (30 września), w związku z czym część monitorowanych gospodarstw nie jest ujęta w wynikach
.

Co dalej?


Do roku 2020 obejmiemy ok. 20 kolejnych państw naszym Programem na rzecz Zapewnienia Uczciwych Warunków Pracy, by osiągnąć założone 100%. W 2017 r. będziemy wprowadzać program w czterech kolejnych krajach Europy, a w 2018 w Ameryce Północnej. Będziemy też kontynuować usprawnianie naszych mechanizmów monitorowania, aby raporty w sprawie postępów były jak najbardziej rzetelne. Naszym celem nie jest wyłącznie „odznaczenie” kolejnych punktów na liście zgodności, lecz osiągnięcie faktycznej poprawy w obszarze warunków pracy. Mimo wielu sukcesów na tym polu nie mamy złudzeń, jak dużo jest wciąż do zrobienia. Są to skomplikowane kwestie, angażujące wiele podmiotów – od rolników aż po władze, a my zachęcamy strony do dyskusji i wymiany poglądów i doświadczeń. Przedkładając raporty w sprawie naszych postępów mamy nadzieję, że debata będzie toczyć się na podstawie szerszego zasobu danych.

Dbać o każdego pracownika

Działanie na rzecz uczciwych warunków pracy


Renukamma Umapathi z południowych Indii posiada niewielkie gospodarstwo rodzinne, w którym produkuje nasiona dla Syngenty. Po przeszkoleniu z Programu na rzecz Zapewnienia Uczciwych Warunków Pracy Renukamma głosi konieczność likwidacji pracy dzieci, walczy o prawa pracowników oraz o zachowanie standardów BHP dla pracowników rolnych. Jej postawa okazała się kluczowa w zmianie postaw innych producentów materiału siewnego, dzięki czemu więcej dzieci, zamiast pracować na polach, spędza czas w szkole.

 

Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony

Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony - Europa, Afryka i Bliski Wschód

Europa, Afryka i Bliski Wschód

Region Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu (EAME) to nasz największy region pod względem sprzedaży. Obecnie nasze przychody generuje głównie Europa, gdzie znajduje się około 20% ziemi uprawnej naszej planety. W regionie tym funkcjonują zarówno gospodarstwa intensywnej uprawy polowej, np. w Europie Zachodniej i Środkowej, jak i gospodarstwa w basenie Morza Śródziemnego produkujące owoce i warzywa. W przyszłości coraz większy udział w sprzedaży tego regionu będą miały rynki wschodzące, takie jak Rosja, Ukraina i Afryka.

W regionie EAME osiągnęliśmy znaczące postępy w zakresie wszystkich sześciu zobowiązań wpisanych w The Good Growth Plan. Działania na rzecz zrównoważonego rolnictwa mają coraz większy wpływ na wyniki handlowe i wyróżniają nasz model biznesowy na tle innych.

Sieć naszych gospodarstw w EAME obejmuje 13 upraw w 19 krajach i dobrze odzwierciedla różnorodność gatunków i klimatu oraz orientację na produkcję towarów o wysokiej jakości charakterystyczną dla tego regionu. Zwiększając produktywność upraw uwzględniamy zarówno aspekt jakościowy jak i ilościowy, by lepiej sprostać potrzebom łańcucha wartości i zmniejszyć straty w plonach.

Cały czas pracujemy nad coraz lepszym integrowaniem metod ochrony gleby z działaniami handlowymi, np. w zakresie jęczmienia hybrydowego HYVIDO®, programu CONTIVO®, lub ograniczenia uprawy z użyciem orki w południowej Rosji. W połowie państw regionu EAME działania wspierające bioróżnorodność zostały włączone w ofertę handlową poprzez programy lojalnościowe. Znaczące sukcesy odnosimy w Niemczech, gdzie w ramach programu lojalnościowego oferujemy mieszanki nasion roślin zwiększających bioróżnorodność oraz wsparcie w zakresie ich wysiewu. Dzięki temu zapewniamy lepsze zarządzanie obrzeżami pól, a rolnicy zyskują dodatkowe korzyści wynikające z miejscowych planów zagospodarowania terenów rolniczych.

W Afryce i na Bliskim Wschodzie dotarliśmy do ok. 350 tysięcy małych gospodarstw, przede wszystkim oferując im produkty w mniejszych opakowaniach i z czytelnymi piktogramami na etykietach. Obecnie rozbudowujemy model pierwotnie powstały w Indiach, który zakłada szkolenie indywidualnych rolników jako lokalnych liderów wspierających transfer wiedzy i dystrybucję produktów wśród sąsiednich gospodarstw. Do działań skierowanych ku małym gospodarstwom włączyliśmy szkolenia na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin; udało nam się także zrekrutować rolników prowadzących szkolenia w naszym imieniu dzięki programowi szkolenia trenerów.

W 2016 r. rozpoczęliśmy przygotowania do wdrożenia Programu na rzecz Uczciwych Warunków Pracy u dostawców materiału siewnego w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, i planujemy je zakończyć w roku 2017. Ponad 80% farm produkujących dla biznesu kwiatowego w regionie EAME posiada certyfikat GLOBALG.A.P., a ponad 20% posiada ocenę G.R.A.S.P. Obydwa te certyfikaty odnawiane są w cyklu rocznym.

Spośród naszych dostawców środków chemicznych w regionie EAME ponad 70% uczestniczy w Programie na rzecz Zrównoważonej Działalności Dostawców.

>70%


Ponad 70% naszych dostawców w regionie EAME uczestniczy w Programie na rzecz Zrównoważonej Działalności Dostawców.

Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony


Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony - Ameryka Północna

Ameryka Północna

Ameryka Północna, obejmująca Kanadę i Stany Zjednoczone, odpowiada za około 25% przychodów firmy Syngenta. Rolnicy na tym obszarze należą do najbardziej konkurencyjnych i efektywnych na świecie. Najszybciej wdrażają nowe technologie – od ochrony upraw i nasion, poprzez praktyki rolnicze ograniczające degradację gleby aż po rozwiązania cyfrowe. Region ten posiada około 10% światowego areału uprawnego, a jednocześnie rośnie tu połowa globalnej liczby nasion modyfikowanych genetycznie.

 

 

W Ameryce Północnej działa wysoko rozwinięty sektor rolniczy, osiągający wysoki poziom produktywności dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii. Wciąż jednak istnieje tu potencjał rozwoju, przy jednoczesnym stosowaniu zasad rolnictwa zrównoważonego. W 2016 r. powiększyliśmy sieć gospodarstw referencyjnych w Ameryce Północnej do ponad 150. Wśród nich pojawiły się pierwsze gospodarstwa referencyjne w Kanadzie, dzięki czemu udaje nam się pozyskiwać dane o zrównoważonej produktywności dla rzepaku, pszenicy, grochu i jęczmienia.

Aby skuteczniej promować techniki uprawy chroniące glebę i środowisko przed degradacją, w wybranych lokalizacjach założyliśmy poletka pokazowe z uprawami okrywowymi w ramach naszej sieci gospodarstw demonstracyjnych "Grow More Experience". Dzięki temu będziemy mogli pokazać korzyści wynikające ze stosowania techniki ograniczonej orki naszym partnerom w łańcuchu dostaw, rolnikom i innym interesariuszom.

Kontynuujemy rozwój długofalowej współpracy z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody, by pomagać rolnikom działać na rzecz zwiększenia bioróżnorodności. W roku 2016 r. prace te objęły dodatkowe 219 tysięcy hektarów ziemi uprawnej.

W ramach szkoleń na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin przeszkoliliśmy ponad 900 ekspertów od zwalczania szkodników w zakresie bezpiecznego i prawidłowego stosowania produktów przeznaczonych do walki z owadami, by zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa Zika.

Współpracujemy także z dostawcami na rzecz usprawnienia procesów i wdrażania standardów zrównoważonej działalności. W roku 2016 r. niemal 50% naszych dostawców środków chemicznych objętych było Programem na rzecz Zrównoważonej Działalności Dostawców.

Większe plony


Za pośrednictwem sieci gospodarstw demonstracyjnych „Grow More Experience” pokazujemy korzyści ze stosowania technik minimalnej uprawy gleby.

Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony


Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony - Ameryka Łacińska

Ameryka Łacińska

Wśród naszych czterech regionów to drugi region pod względem wielkości sprzedaży. Ameryka Łacińska posiada obecnie niemal 10% światowego areału uprawnego i jest światowym liderem w produkcji soi, trzciny cukrowej i kawy. W Ameryce Środkowej przeważają małe gospodarstwa, natomiast w Argentynie i Brazylii duże, stosujące wiele rozwiązań technologicznych, gdzie ponad 90% soi i 80% kukurydzy to uprawy modyfikowane genetycznie.

W tym regionie osiągnęliśmy znaczny postęp w realizacji wszystkich sześciu zobowiązań.

Oprócz wyższej produktywności upraw, nasze zintegrowane rozwiązania oferują także inne korzyści wspierające realizację The Good Growth Plan. Na przykład w ramach INTEGRARE™ w Brazylii oraz INTEGRASOJA™ w południowej części Ameryki Łacińskiej oferujemy usługi zarządzania wodą i glebą, zapewniające bardziej zrównoważone wykorzystanie ziemi uprawnej. W całym regionie osiągnęliśmy znaczące sukcesy pod względem ochrony gleby.

W całym regionie rozszerzyliśmy także zakres szkoleń z bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin. Podwoiliśmy liczbę przeszkolonych osób do niemal 800 tysięcy. Na wzrost ten wpłynął program szkolenia trenerów w zakresie bezpieczeństwa w północnej części Ameryki Łacińskiej, a także pełniejsze włączenie tego szkolenia do narzędzi raportowania zespołów sprzedaży w Brazylii.

Włączenie do programu małych gospodarstw spowodowało, że gospodarstwa te udoskonaliły swoje praktyki rolnicze i poprawiły dostęp do rynków zbytu, a to z kolei podniosło poziom życia w lokalnych społecznościach. Przykładem jest tu program MasAgro w Meksyku, prowadzony wspólnie z Międzynarodowym Ośrodkiem na rzecz Rozwoju Upraw Kukurydzy i Pszenicy (International Maize and Wheat Improvement Center – CIMMYT), a także NUCOFFEE™ Sustentia w Brazylii, gdzie partnerem w zakresie certyfikacji jest UTZ.

Duży postęp w zakresie bioróżnorodności osiągnęliśmy w Brazylii. W ramach współpracy z Nature Conservancy i organizacjami lokalnymi w głównym regionie rolniczym kraju – Cerrado, zachęcamy rolników do przeznaczania części ich ziemi na siedliska bioróżnorodności. Ten doskonały program wspiera rolników w wychodzeniu ponad minimalne wymagania narzucone przez lokalne przepisy. Dzięki starannie zaplanowanym ciągom krajobrazowym w 2016 r. program objął swoim zasięgiem 2,8 mln ziemi uprawnej, co czyni go największym tego typu projektem w ramach The Good Growth Plan.

W ostatnich kilku latach osiągnęliśmy duży postęp w poprawie warunków pracy w gospodarstwach produkujących materiał siewny w Argentynie i Brazylii. Obecnie doświadczenia te przenosimy na inne kraje, a w 2016 r. ukończyliśmy realizację Programu na rzecz Uczciwych Warunków Pracy we wszystkich państwach w regionie, z których pozyskujemy materiał siewny.

2,8 mln ha


Nasz program na rzecz bioróżnorodności, realizowany wspólnie z Nature Conservancy, w 2016 r. objął swoim zasięgiem ponad 2,8 mln hektarów ziemi uprawnej.

Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony


Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony - Asia Pacific

Asia Pacific

Region Azji i Oceanii, w którym znajduje się 40% globalnego areału upraw, zdominowany jest przez małe gospodarstwa o powierzchni poniżej 2 hektarów. Zmiany nawyków żywieniowych i dobre perspektywy na poprawę plonów stanowią tu o znaczących możliwościach rozwoju.

The Good Growth Plan w zasadniczy sposób wyróżnia działania Syngenty na terenie Azji i Oceanii, pomagając w skupieniu wysiłków na poprawie zrównoważonego charakteru rolnictwa. Odbywa się to w szczególności poprzez zwiększenie znaczenia 400 milionów małych gospodarstw, które odpowiadają za większość produkcji rolniczej w tym regionie.

W 2016 r. wspólnie z Mercy Corps rozpoczęliśmy realizację projektu na rzecz pokonania kluczowej bariery dla drobnych rolników uprawiających kukurydzę w okręgach Dompu, Bima i Sumbawa w Indonezji. Chodzi o finansowanie, które pozwala tym rolnikom uzyskać dostęp do lepszej technologii, a tym samym wyższej produktywności. Dlatego podjęliśmy współpracę z Mercy Corps, organizacją prowadzącą szkolenia z podstaw wiedzy finansowej, aby pomóc rolnikom lepiej poznać swoje możliwości i lepiej zarządzać ryzykiem. Nawiązaliśmy też współpracę z instytucją oferującą finansowanie małych podmiotów gospodarczych, która oferuje nisko oprocentowane pożyczki oraz ubezpieczenia upraw. Dodatkowo Syngenta propaguje wiedzę i szkolenia w zakresie agronomii, co razem z pozostałymi działaniami zaowocowało średnim wzrostem plonów o 12%, a także wzrostem rentowności gospodarstw o 23%.

The Good Growth Plan zobowiązuje również firmę Syngenta do osiągnięcia znaczącej poprawy w zakresie produktywności upraw. Dowiedzieliśmy się, że w Bangladeszu za produktywność upraw ryżu często w największym stopniu odpowiadają zajmujące się nią kobiety. W związku z tym pracujemy nad partnerstwami z lokalnymi organizacjami na rzecz poprawy dostępu kobiet pracujących w rolnictwie do wysokiej jakości materiałów, wiedzy agronomicznej i informacji rynkowych, które umożliwią poprawę produktywności i rentowności tych upraw.

Duża liczba małych gospodarstw w regionie Azji i Oceanii oznacza, że niezwykle ważne staje się skuteczne promowanie dobrych praktyk rolniczych. W roku 2016 dotarliśmy do niemal 6 milionów rolników poprzez organizację spotkań i szkoleń z zakresu bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, opartego na „5 Złotych Zasadach.” Kontynuujemy też współpracę z dystrybutorami i sprzedawcami detalicznymi, by rozumieli znaczenie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, ponieważ to oni są często najważniejszym źródłem informacji dla rolników. Coraz częściej angażujemy się w partnerstwa z zewnętrznymi organizacjami, po to by zwiększyć zasięg i wpływ naszych szkoleń promujących dobre praktyki rolnicze.

Rozumiejąc znaczenie bioróżnorodności, stworzyliśmy szereg innowacyjnych partnerstw służących poprawie zdrowia owadów zapylających. Nasza wcześniejsza współpraca z Instytutem Badań nad Pszczołami w ramach Chińskiej Akademii Nauk Rolniczych, z Uniwersytetem Zachodnim w Sydney oraz z Hinduską Radą Badań Rolniczych daje duże nadzieje, że współczesne rolnictwo odegra kluczową rolę w zapewnianiu zdrowia zapylaczy. W całym regionie aktywnie rozszerzamy także nasz program Operation Pollinator, by tworzyć na obrzeżach pól siedliska dla owadów zapylających uwzględniające warunki lokalne.

6 mln


Dotarliśmy do niemal 6 milionów rolników poprzez spotkania i szkolenia z „5 Złotych Zasad” bezpiecznego i skutecznego stosowania środków ochrony roślin.

Postęp w realizacji planu z podziałem na regiony

The Good Growth Plan w liczbach

Dane z postępów w realizacji The Good Growth Plan

Od czasu wprowadzenia The Good Growth Plan stworzyliśmy solidne podstawy dotyczące raportowania osiąganych wyników. Opieramy się na niezależnych i potwierdzonych danych, korzystamy z gwarancji wydawanych przez strony trzecie oraz ze wsparcia partnerów wdrażających. Nasze dane upubliczniamy, ponieważ chcemy pokazać, że jesteśmy transparentni, odpowiedzialni i angażujemy interesariuszy w nowy typ dialogu.

The Good Growth Plan w liczbach - wydajność

The Good Growth Plan w liczbach

1 Gospodarstwa referencyjne zostały wybrane przez Syngenta i rekomenduje się im stosowanie produktów Syngenta i protokołów optymalizacji. Gospodarstwa porównawcze zostały wybrane losowo przez zewnętrzną firmę badawczą i reprezentują ogólne praktyki stosowane przez rolników. Gospodarstwa referencyjne i porównawcze zgrupowane są w bloki. Blok reprezentuje jednorodne warunki agro-klimatyczne i zawiera gospodarstwa referencyjne i/lub porównawcze posiadające zbliżone charakterystyki w zakresie upraw.
2 Polityka raportowania produktywności ziemi uprawnej została zmieniona w 2016 r. Począwszy od roku 2016, zamiast ogólnego opisu rozkładu procentowego wzrostu produktywności ziemi uprawnej, efektywności wykorzystania substancji odżywczych i stosowania pestycydów w poszczególnych blokach, podajemy poszczególne wzrosty procentowe jako średnie globalne w oparciu o całoroczne dane dotyczące plonów. Zmiana ta ma zapewnić konsekwentny pomiar wyników przy zwiększeniu ich czytelności. Wyniki zestawione są z wartością bazową dla roku 2014.
3 Liczba małych gospodarstw rocznie, do których udało się dotrzeć w formie działań sprzedażowych.
4 Nowe wskaźniki KPI wprowadzone w 2016 r., których celem jest ujęcie ogólnego uczestnictwa gospodarstw prowadzących produkcję materiału siewnego, dostawców środków chemicznych i gospodarstw komercyjnej uprawy kwiatów w ramach programów na rzecz zapewnienia uczciwych warunków pracy.
5 Nowy wskaźnik KPI wprowadzony w roku 2016.
6 Obejmuje wyłącznie dostawców środków chemicznych, należących do kategorii dużego lub średniego ryzyka dla zrównoważonego charakteru działalności.
7 Polityka w sprawie audytów BHP i ochrony środowiska została zmieniona w 2016 r.

Bądź na bieżąco z postępami The Good Growth Plan

Przez cały rok aktualizujemy informacje na temat The Good Growth Plan na poświęconej mu stronie internetowej: www.goodgrowthplan.com

Można na niej znaleźć dodatkowe informacje o każdym ze zobowiązań, a także dane ze studiów przypadków prowadzonych w terenie.

Aby dowiedzieć się więcej o naszym podejściu do danych publicznych lub aby uzyskać dostęp do plików, odwiedź stronę: www.data.syngenta.com