You are here

Burak - progi szkodliwości patogenów

Szkodniki Termin obserwacji Próg szkodliwości
Drutowce od początku okresu wegetacji 5–8 osobników na 1 m2
Gąsienice rolnic od początku okresu wegetacji do sierpnia 6 osobników na 1 m2
Mątwik burakowy od początku do końca okresu wegetacji 500 jaj i larw/100g gleby
Pędraki od początku okresu wegetacji 5–6 osobników na 1 m2
Pchełka burakowa od wschodów do fazy 2 liści obecność chrząszczy lub uszkodzeń na roślinach, w warunkach sprzyjających dalszemu uszkadzaniu buraków
Śmietki od wschodów do fazy 8 liści – 4 jaja lub miny/roślinę w fazie dwóch liści właściwych (BBCH 12)
– 16 jaj lub min/roślinę w fazie czterech liści właściwych (BBCH 14)
Mszyca trzmielinowo-burakowa od fazy 4 liści co najmniej 15% zasiedlonych roślin
Drobnica burakowa od wschodów do fazy 4 liści 20% opanowanych roślin
Gąsienice błyszczek od przełomu czerwca i lipca 8–10 osobników na 1 m2

 

Brak jest danych na temat progów szkodliwości patogenów buraka cukrowego.
Opracowane są tylko wytyczne dotyczące prowadzenia zabiegów ochronnych w przypadku wystąpienia na plantacjach chwościka buraka.

Zabieg ochronny należy wykonać, gdy pierwsze plamy spowodowane przez chwościka stwierdzi się:

  • do 5 sierpnia – nie więcej niż na 5% roślin,
  • między 5 a 15 sierpnia – na około 15% roślin,
  • od 15 sierpnia do pierwszej dekady września – na 45% roślin.

Zabieg powtarza się, gdy po wykonaniu zabiegu ochronnego w terminie do 10 września objawy choroby wystąpią na 45% roślin.